Home

Aflivning af hest i henhold til dyreværnsloven

Min hest skal aflives - Netdyredokto

Bor man i nærheden af en dyrepark eller en zoologisk have, kan man donere sin hest til dyrefoder. Rigtig mange ejere synes det er en god tanke at hestens død har en mening, og den bliver brugt til noget fornuftigt. Man henvender sig til dyreparken eller den zoologiske have og spørger om der er brug for den Dyreværnslovens Kapitel 1§ 1. Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe. § 2. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte.

Ved aflivning af svin over 5 kg skal der til bedøvelse anvendes en boltpistol, medmindre aflivning foretages af en dyrlæge eller en anden af de i § 6, stk. 1, nævnte personer. § 8. Reglerne i § 6, stk. 1 og 2, og § 7, stk. 2, kan fraviges i fornødent omfang, når det drejer sig om dyr, der på grund af sygdom eller tilskadekomst straks. Uanset hvor meget man passer på sin hest, så vil den på et eller andet tidspunkt blive ramt af sygdom eller skade. I disse situationer er det en god ting, at kunne få hjælp fra sit forsikringsselskab. Hvis man mister en nyanskaffet hest, og ikke har hesten forsikret, er det de færreste, der har penge til blot at købe en ny hest

Dyreværnslov Heste generelt - Velkommen til Dyrlægevagte

Aflivning af føl i henhold til dyreværnsloven; Du kan forsikre raske ride- eller avlsheste, der er 30 dage gamle, men endnu ikke er fyldt 10 år. Hestelivsforsikringen ophører automatisk, når din hest fylder 22 år. Heste Værdisikring. Hvis du er afhængig af din hest i hverdagen, anbefaler vi, at du tilvælger en Værdisikring til din. Aflivning kræver i henhold til dyreværnsloven, at hesten ikke kan helbredes, og at det vil medføre unødig lidelse at lade hesten leve. Der er kun meget begrænsede tilfælde, hvor der sker aflivning i henhold til dyreværnsloven. Situationen kan forekomme ved f.eks. et brækket ben, en trafikulykke eller et meget alvorligt koliktilfælde Stk. 2 Afgørelser truffet i henhold til denne lov eller regler udstedt i medfør heraf kan, hvis ikke andet er fastsat i loven eller i henhold til regler udstedt i medfør heraf, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som behandler sagen i afdelingen omhandlet i § 3, stk. 1, nr. 8, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, og kan.

Bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr

 1. Imellem helt rask hest og en hest, der skal aflives i henhold til dyreværnsloven, er der en kæmpe gråzone af hvis'er, men'er og måske'er. For den gamle eller kronisk syge hest spiller omstændighederne og ånden i hesteholdet en stor rolle for, hvornår hesten skal herfra. Din dyrlæge vil helt sikkert gerne vejlede dig
 2. Hesteforsikringens formål er, at medlemmerne gensidigt og i henhold til vedtægter erstatter hinanden for tab og udgifter på de forsikrede heste, forårsaget ved sygdom eller ulykke, der medfører hestens død eller dyrlægebehandling. Ligeledes ydes der erstatning ved aflivning af en hest i henhold til Dyreværnsloven
 3. Ejeren af en hest er forpligtet til at erstatte den skade, hesten forvolder, når den er løsgående. Har skadelidte medvirket til skaden, kan erstatningen dog nedsættes eller bortfalde. Stk. 2. Det påhviler ejeren af en hest at tegne forsikring, der dækker ansvaret i henhold til stk. 1
 4. Dækker hestens død herunder transportulykke og brand, tyveri samt påbudt aflivning i henhold til dyreværnsloven. Derudover dækker forsikringen aflivning som ridehest på grund af en kronisk og uhelbredelig lidelse. Sygeforsikringer: BRONZE Dækker op til 10.000 kr, dog max. op til forsikringssummen. Selvrisiko er 750 kr
 5. imum tegner en sygeforsikring, der er til stor hjælp, hvis uheldet er ude. De mest anvendte og relevante hesteforsikringer er følgende: Livsforsikring, der kun dækker ved død eller ved påbudt aflivning i henhold til dyreværnsloven

Størrelsen af læskuret eller bygningen følger de generelle krav til opstaldning af heste. Gulvarealet i læskure til udegående heste svarer til a realkravene for gruppeopstaldning og skal være mindst (2,0 x hestens stangmål)² for de første fire heste. For hver yderligere hest skal der være mindst (1,7 x hestens stangmål)² • Aflivning i henhold til dyreværnsloven • Bortkomst eller tyveri • Tab af foster efter hoppens tredje drægtighedsmåned • Tab af føl ved død, tyveri og bortkomst • Aflivning af føl i henhold til dyreværnsloven Du kan forsikre raske ride- eller avlsheste, der er 30 dage gamle, men endnu ikke er fyldt 10 år Der kan også måles legemstemperaturer fra det normale til høj feber. Hvis ledbetændelsen får lov til at udvikle sig, så vil ledbrusken nedbrydes, og leddet kan blive varigt beskadiget. Senere i forløbet kan ledbrusken blive helt ødelagt med det resultat, at også knogleenderne bliver kraftigt beskadiget på grund af sygdommen

Der henvises til Dyreværnsloven og særligt til Dyreværnsloven 20. Ved aflivning af hesten, er det nu et krav, at der ikke kan gøres mere for hesten på dette tidspunkt for, at det anses som erstatningsberettiget i henhold til betingelserne. Indskærpelse I forbindelse med sagsbehandlingen, kan Alm I forbindelse med køb af en hest vil handelsundersøgelsesattesten have gyldighed som forsikringsundersøgelse i 14 dage efter undersøgelsestidspunktet. Livsforsikring. Livsforsikringer dækker tabet af hesten i forbindelse med bortkomst/tyveri samt pludselig død eller aflivning påbudt i henhold til dyreværnsloven 1. Ved hestens død, tyveri og aflivning i henhold til dyreværnsloven og veterinærme-dicinsk vurdering i overensstemmelse med veterinærmedicinsk erfaring, dækker Topdanmark med forsikringssummen under forudsætning af, at hesten aflives og at aflivning foretages efter aftale med Topdanmark. En dyrlæge kan dog aflive en hest B.6 Aflivning og destruktion DDu kan få refunderet dine udgifter til aflivning og destruktion af den forsikrede hest med op til 2.000 kroner, hvis hesten aflives på grund af en sygdom eller skade, der er dækket af forsikringen, og hvis hesten efter veterinærmedicinsk vur-dering skal aflives i henhold til dyreværnsloven. B.7 Medici

Almindelig livsdækning: Hesteforsikringen dækker med 100% af forsikringssummen i tilfælde af hestens død eller aflivning i henhold til Dyreværnsloven. Fra det kalenderår, hvor hesten fylder 17 år og hvert år derefter, nedsættes erstatningen med 15% for heste og med 10% for ponyer af forsikringssummen Køb din hesteforsikring hos Topdanmark, og få skræddersyet dækning af din hest. Hos os har du stor frihed til at sammensætte din hesteforsikring. Ved at fortsætte accepterer du cookies (inkl. tredjepart), som vi bruger til statistik og markedsføring - læs mere a. straks at tilkalde dyrlæge, når forsikret hest kommer til skade, bliver syg eller uden karakteristiske Ved erstatning eller aflivning af hesten udbetale

Denne forsikring dækker hestens liv samt uanvendelighed som ridehest på grund af en kronisk uhelbredelig lidelse. Forsikringen dækker også hestens død som følge af transportulykke, brand, tyveri og ved påbudt aflivning i henhold til dyreværnsloven. Kulanceerstatning - din mulighed for at beholde din hest En dyrlæge, der har konstateret, at en hest henstår i strid med dyreværnsloven, har pligt til at påse at hesten aflives. Alm. Brand var ikke enig i at tilstanden var i strid med dyreværnsloven og ønskede sig en second opinion ved en af selskabet antaget dyrlæge. Denne dyrlæge konstaterede, at tilstanden ikke var i strid med dyreværnsloven Stk. 2 Det påhviler ejeren af en hest at tegne forsikring, der dækker ansvaret i henhold til stk. 1. Forsikringsselskabet hæfter umiddelbart over for skadelidte for erstatning efter stk. 1. Undtaget fra forsikringspligten er heste, der holdes af det offentlige

Forsikring af heste - Netdyredokto

Forsikring af din hest til en god pris - vi ved alt om heste Død og aflivning. hvis din hest dør eller hvis den skal aflives i henhold til Dyreværnsloven. I medfør af Dyreværnsloven er der udfærdiget bekendtgørelse nr. 384 af 17. juli 1984 om indfang-ning og aflivning af herreløse katte. Indfangning og aflivning af herreløse katte må ifølge bekendtgørel-sen kun foretages af en praktiserende dyrlæge eller af personer, som denne har instrueret og fører tilsy Erstatningen opgøres efter reglerne i afsnit 8 Opgørelse af erstatning. 7.1 Livdækning (A) Dødsfald og aflivning Forsikringen dækker, hvis hesten dør eller bliver påbudt aflivet af dyrlægen i henhold til dyreværnsloven, jf. afsnit 1 Hvis der sker en skade, punkt 1.3 aflivning i henhold til dyreværnsloven på grund af sygdom, herunder halthedslidelser, bevægelsesforstyrrelser eller opblussen af samme. aflivning i henhold til dyreværnsloven som følger af OCD. Det er dyrlægen der vurderer om hesten skal aflives i henhold til Dyreværnsloven Hvis din hest bliver syg eller kommer til skade, skal du altid tilkalde dyrlægen. Find svarene på dine spørgsmål om skadet eller syg hest her. Hestens livsforsikring dækker, hvis din hest er død eller skal aflives iht. dyreværnsloven

Hesteforsikring - God forsikring til pony og hest

godkendt af lægemiddelstyrelsen til behandling af hest. B.8 Begrænsninger D Du kan ikke få erstatning for udgifter til: • Transport af hesten eller andre transportudgifter ud over dem, der nævnes i punkt B.5. • Aflivning, obduktion, destruktion eller kremering ud over det, der er nævnt i punkt B.6 Fra den 1. januar 2014 skal der ved salg af dyr udleveres en skriftlig pasningsvejledning om forsvarlig pasning og pleje af dyret. Ved salg af hunde har kravet været gældende siden 1. januar 2013. Formålet med pasningsvejledningerne er, at købere af hobbydyr får et fagligt forsvarligt kendskab til at passe det valgte dyr Arealkrav til læskur eller bygning. I lov om hold af hest §19, beskrives det, at størrelsen af læskuret eller bygningen skal opfylde de eksisterende krav som er gældende for opstaldning af heste. Gulvarealet i læskuret til udegående heste skal derfor opfylde arealkravet for gruppeopstaldning, som i hestelovens §8 defineres som følgende En dyrlæge blev tilkaldt til en kronisk forfangen hest, m.h.p. at røntgenfotografere hestens hove, for at afgøre hvorvidt hovbenene var drejet. Ved ankomst til stedet fandtes hesten at være apatisk, smertepåvirket, afmagret og ude af stand til at stå op. Hesten havde liggesår på højre forben og højre bagben

Hvordan kan man forsikre værdien af sin hest? - Heste-Nettet

Det Veterinære Sundhedsråds udtalelse om afgrænsning af hestetandpleje og akupunktur af ikke-dyrlæge i henhold til § 4 i lov om dyrlægegerning; Udtalelse af 7. marts 2003 vedrørende anvendelse af oxytocin eller oxytocinanaloger til ydelsesfremmende formål til malkekvæ 2. Aflivning i henhold til dyreværnsloven. 3. Tyveri fra et forsvarligt indelukket område. 4. Er forsikringen oprettet før hesten er 30 dage gammel, dækker forsikringen også aflivning på grund af osteochondrose og andre ledlidelser med mus (knoglefragmen-ter). Det gælder også, hvis hesten tidligst ved 12-månedersalderen har anmærk

Aflivning af fældefangne mink kan først og fremmest foregår ved en tilkaldt jæger. Dersom det ikke er muligt at arrangere en ordning med tilkald af en jæger, kan fældepasseren selv foretage aflivning efter reglerne i dyreværnsloven og loven om aflivning og slagtning af dyr (bek. nr. 1037 af 14. december 1994) Lov nr. 500 af 12. juni 2009 om ændring af dyreværnsloven og forskellige andre love. Bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr. Bekendtgørelse nr. 583 af 6. juni 2007 om slagtning og aflivning af dyr. Bekendtgørelse nr. 1358 af 15. december 2009 om stikprøvekontrol af velfærd for landbrugsdyr. Bekendtgørelse af dyreværnsloven 1) Herved bekendtgøres dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 344 af 13. maj 2005, med de ændringer, der følger af § 22 i lov nr. 538 af 8. juni 2006 og lov nr. 530 af 6. juni 2007. Kapitel 1. Generelle bestemmelser § 1 Når den akutte fase er overstået, kan beslagsmeden virkelig gøre en forskel for den syge hest, men skadens omfang kan være så stor, at beslagsmeden intet kan gøre. I tilfælde hvor hovbenet kommer ud gennem sålen, eller hvor hovkapslen bliver helt løs, er aflivning i henhold til dyreværnsloven ofte den rigtige beslutning

Dyreværnsloven - Foxyle

Hippiedyrlægen Hjælp - min hest skal d

Forslag til Lov om ændring af dyreværnsloven og lov om dyrlæger (Forbud mod seksuel omgang eller seksuelle handlinger med dyr, forbud mod salg af hunde på markeder, avl af familie- og hobbydyr, ændret rådsstruktur m.v.) §1 I dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 473 af 15. maj 2014, foretages følgende ændringer Det kan hestedyrlæge Gunnar Yde fortælle. Torsdag aften fik han et opkald om en hest, der var blevet lam i bagbenene. - Da jeg kom derud, var jeg klar over, at det var en herpes-lammelse, og så er jeg jo desværre nødt til at aflive den i henhold til dyreværnsloven, fortæller dyrlægen, der dækker Thy og Mors Udgifter til attestudstedelse. Udgifter til aflivning og destruktion samt forberedelse hertil medmindre der er tale om aflivning i henhold til Lov om værn af dyr. Udgifter til chipmærkning. Unødvendige dyrlægeudgifter ved skift af dyrlæge midt i et behandlingsforløb - fx dobbelt/ekstra billeddiagnostiske tiltag

Hjem - egtvedhesteforsikring

Til lovforslag nr. L 163 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven1) (Forbud mod besiddelse m.v. af visse hunde, båndpligt, aflivning af hunde, der skambider, midlertidig frakendelse af retten til at have med dyr at gøre m.v.) § Her er en mini-guide til de 3 vigtigste forsikringstyper: Livsforsikring Forsikringen dækker hvis hesten dør, eller skal aflives i henhold til dyreværnsloven. Det vil altså sige at en hest med en kronisk seneskade, som ikke kan bruges til ridehest mere, men godt kan gå på en fold som hyggehest, IKKE er dækket af en livsforsikring fysiske skader, hvor aflivning ikke er nødvendig i henhold til dyreværnsloven b. Dødsfald Indfangning og nedskydning af kødkvæg uden for folde Hvad dækkes a. Kødkvæg, der omkommer ved bortløb eller kræves aflivet af politiet i henhold til dyreværns- loven eller på grund af færdselssikkerheden b Forsikringen består af følgende faste dækninger: Lovpligtig hesteansvar - Dækker skader din hest laver på andre personer eller deres ting. Derudover kan du udvide forsikringen med følgende dækninger: Livdækning - Dækker, hvis din hest dør, eller hvis den skal aflives i henhold til Dyreværnsloven Din hesteforsikring indeholder altid en Livdækning. Livdækningen sikrer, at du får udbetalt erstatning, hvis din hest skal aflives i henhold til dyreværnsloven eller dør pga. sygdom eller ulykke - så din investering i din hest ikke går tabt. Den dækker også, hvis hesten bliver stjålet eller løber væk

Hestelov - Loven om hold af heste - Find hesteloven her

Vores livsforsikring til heste er inklusiv ansvarsforsikring, og for hopper er den desuden inklusiv foster/føl-forsikring. Livsforsikringen dækker, hvis det værst tænkelige sker, at hesten dør, eller skal aflives i henhold til dyreværnsloven - aflivning i henhold til dyreværnsloven på grund af sygdom, herunder halthedslidelser, bevægelsesforstyrrelser eller opblussen af samme - aflivning i henhold til dyreværnsloven som følger af OCD Så som der står det, så dækker den hvis hesten aflives pga. halthedslidelse. Der står jo sådan set ikke noget om hvor slemt det behøver.

Er den forsikrede hest en hoppe, dækkes tillige med 20 % af orsikringssummen, dog maksimalt 8.500 kr. (beløbet indekseres ikke), ved: d. Tab af foster, når kastningen finder sted efter den forsikrede hoppes tredje drægtigheds- måned (90 dage). e. Tab af føl ved død. f. Aflivning af føllet i henhold til dyreværnsloven I henhold til Dyreværnsloven - 17 skal heste motioneres eller gives fri bevægelse på fold i mindst 2 timer 5 dage om ugen. Hvis staldpersonalet observerer, at ejeren ikke overholder loven sættes hesten / ponyen på tvungen foldordning på ejers regning. Man får én advarsel Sørg for at din hest konditionsmæssigt og styrkemæssigt er klar til de øvelser du ønsker at den skal udføre. Husk at konditionstræning kræver at hesten pulsmæssigt kommer op på min. 80% af sin max-puls. Hvis muskulaturen trættes for meget, vil risikoen for seneskade stige, så undlad endeløse repetitioner Desuden skal dyrene altid have adgang til masser af frisk hø, drikkevand og foder. Trivsel. Marsvin er nysgerrige dyr under forhold med tilstrækkelige stimuli, og hvor de føler sig trygge. Under nye og utrygge omgivelser vil de typisk være mere tilbagetrukne og sky. Marsvin spiser kun planteføde og skal have masser af grønt

Forsikring - kdh.d

Prisen afhænger bl.a. af hestens race og alder. Du kan få rabat, hvis du er Pluskunde. Du har mulighed for at supplere ansvarsforsikringen med følgende ekstradækninger (kun for Pluskunder): Livdækning - dækker, hvis din hest dør, hvis den skal aflives (i henhold til Dyreværnsloven) eller bliver stjålet fra et forsvarligt indelukket. Dyreværnsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: (Visse bestemmelser i lov nr 335 af 8 juli 1983 forbliver i kraft, indtil de afløses af regler fastsat i medfør af denne lov) Kapitel 1 Generelle bestemmelser § 1 L 179 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af dyreværnsloven. § 1 I dyreværnsloven, jf. lov nr. 386 af 6. juni 1991 som ændret senest ved lov nr. 387 af 22. maj 1996, foretages følgende ændringer aflives i henhold til dyreværnsloven. Brand, tyveri og transportulykke er også dækket. Har du lånt pengene til købet af din hest, er livsforsikring som minimum en god idé. Foster/føl-forsikring dækker din hoppes foster, hvis hoppen kaster, eller føllet dør, inden det er 30 dage gammelt. Hoppen skal være konstateret min. 70 dage drægtig

Nov 2012. 269 af 21. April 2004 om forbud mod slagtning og aflivning af drgtige produktionsdyr og heste i den sidste tiendedel af drgtighedsperioden Hestepas, hobbyheste I henhold til lovgivningen skal alle heste have et hestepas. Ansgningsskema om udstedelse af hestepas til heste, hvor afstamning ikke Sannas hjeste nske er at f sin egen hest I henhold til lo-ven skal hunde, der holdes eller indføres i strid med forbud-det, aflives ved politiets foranstaltning. Forbuddet gælder også for hunde af udenlandsk oprindelse. Den gældende lov indeholder ikke mulighed for at fravige lovens forbudsord-ning, herunder kravet om aflivning. Foranlediget af en konkret sag er det blevet.

Din Hest I Fokus :: Forsikring efter hande

 1. Den vil dække i forbindelse med død, tyveri, bortkomst, og ofte også hvis du er nødt til at aflive din hest i forbindelse med sygdom i henhold til dyreværnsloven. Uanvendelighedsdækning. Her vil din hest blive dækket, hvis den på grund af ulykke eller andet vil blive uanvendelig til ridebrug
 2. En seer klagede over to madprogrammer i DR, hvori indgik aflivning af dyr. Klager var af den opfattelse, at dyreværnsloven ikke var overholdt. Det første program Puk og Herman går i land -Fejø drejede sig om en høne, som fik hovedet hugget af - uden bedøvelse, mente seeren
 3. Forsikringen dækker med forsikringssummen i tilfælde af føllets: a. Død eller påbudt aflivning i henhold til dyreværnsloven b.Tyveri eller bortkomst, transportulykke, brand og lynnedslag, der ikke er dækket af anden forsikring, idet dækningen er subsidiær c.Ved tyveri eller bortkomst udbetales erstatning tidligst 4 uger efter, at.
 4. Ejeren af en hest er forpligtet til at erstatte den skade, hesten forvolder, når den er løsgående. Har skadelidte medvirket til skaden, kan erstatningen dog nedsættes eller bortfalde. Stk. 2. Det påhviler ejeren af en hest at tegne forsik­ ring, der dækker ansvaret i henhold til stk. 1. Bekendtgørelse af lov om hold af heste, LBK nr 304 af

Forsikringen dækker med forsikringssummen i tilfælde af hestens: a. Død eller påbudt aflivning i henhold til dyreværnsloven b.Tyveri eller bortkomst, transportulykke, brand og lynneds­ lag, der ikke er dækket af anden forsikring, idet dækningen er subsidiær c.Ved tyveri eller bortkomst udbetales erstatning tidligst 4 uger efter, at. I stalde, som benyttes til opstaldning af heste med et stangmål på ikke over 1,45 m, skal loftshøjden være mindst 2,20 m i frihøjde over eventuel strøelse. Stk. 3. I stalde, som benyttes til opstaldning af heste med et stangmål på ikke over 1,55 m, skal loftshøjden i stalden være mindst 2,30 m i frihøjde over eventuel strøelse. Stk. 4 Der skal være tilstrækkeligt naturligt lys til at opfylde hestes adfærdsmæssige og fysiologiske behov. For at sikre naturligt lysindfald skal det samlede areal af vinduer el.lign. svare til mindst 7 pct. af staldens gulvareal. Stk. 2. Ud over det naturlige lys skal der være lyskilder, der sikrer, at hestene på ethvert tidspunkt kan tilses.

Udegående dyr - Fødevarestyrelse

 1. Jeg klagede til rigspolitiet og sendte info i sagen både d. 18-12-17, 3-1-18, 16-1-18, 17-1-18 og 19-1 og har fortsat intet hørt... Anmeldelse af d. 21-11-17 : Det er en meget forkortet version, for hvis man læser anmeldelsen, så vil man finde ud af, at det har kostet en hest livet og har været tæt på at koste flere heste livet
 2. Hvordan nåede i til beslutningen om aflivning? Jeg spørger dem der har aflivet en hest, uden at det har været på grund af akut sygdom eller sygdom i udvikling. Hvordan når man der til, hvor man med en forholdvis rask hest, er afklaret med at den skal aflives? Jeg synes simpelthen at det er så svært
 3. Det påhviler ejeren af en hest at tegne forsikring, der dækker ansvaret i henhold til stk. 1. Forsikringsselskabet hæfter umiddelbart over for skadelidte for erstatning efter stk. 1
 4. Stk. 2. Tilladelser til hold af andre hjortedyr end de i stk. 1 nævnte, der er meddelt i henhold til lov nr. 224 af 22. april 1987 om hjortehold, bevarer deres gyldighed på de meddelte vilkår. § 7. Antallet af hjortedyr (belægningsgraden) i en indhegning må ikke være større end, at græsprodukti
 5. Hidtil har det heddet sig, at det kun var Fyn, der var ramt af herpes 1, men i denne uge måtte Søren aflive en hest ved Bjerringbro, der var smittet med herpes og lammet i en sådan grad, at man valgte at aflive den i henhold til dyreværnsloven
 6. Men som regel er der en livsforsikring, der dækker, hvis din hest dør, eller hvis en dyrlæge kræver den aflivet i henhold til dyreværnsloven. Du kan derudover tegne en sygeforsikring, som dækker dyrlægeregninger i tilfælde af sygdom eller ulykke, receptpligtig medicin og visse operationer

Mere om dyreforsikring - Gjensidig

 1. I den neurologiske form bliver nogle heste raske inden for nogle dage til måneder, mens andre aldrig helt vil komme sig og i værste fald have så alvorlige symptomer, at de må aflives i henhold til dyreværnsloven. En hest, der har været inficeret med virussen, har ingen langsigtet immunitet og kan smittes igen
 2. Erstatning ydes med 20% af hoppens forsikringssum ved: 1. Dokumenteret kastning efter 8. drægtighedsmåned. 2. Dødfødte føl eller aflivning i henhold til dyreværnsloven. Tvillingeføl, betragtes som et føl, lever et af føllene bortfalder erstatningen. 3
 3. hest, er der nogen der kan anbefale/fraråde det? Eller er nogen der har en anden god hesteforsikring der kan anbefales? Det drejer sig om
 4. Såfremt hesten afgår ved døden eller aflives i henhold til dyreværnsloven, mens den er i låners varetægt, er låner forpligtiget til at erstatte hesten, hvis dødsårsagen, efter en hestepraktiserende dyrlæges vurdering, kan henledes til låners eller rytters uansvarlige/manglende røgt, pleje eller ridning af hesten eller til forhold.
 5. Det er ikke alle, der tænker over, at når man køber en hest - og et hvilket som helst andet dyr - så køber man også et ansvar. Et ansvar, der indebærer at man altid gør, hvad man kan, for at dyret har det godt, hvad enten det handler om foder, pleje, besøg af smeden, dyrlægen eller noget helt andet
 6. Er et dyr kommet til en sådan legemlig skade eller uhelbredelig sygdom, at det skal aflives i henhold til dyreværnsloven, kan kredsformanden give tilladelse til at aflive det, men har forinden der tages endelig bestemmelse herom, ret til at tilkalde dyrlæge for at få dyret undersøgt og attest udstedt

Da den fik en alvorlig benskade og ikke stod til at redde, og måtte aflives i henhold til dyreværnsloven, nægtede de at udbetale en krone, har aldrig hørt så mange dårlige undskyldinger. Min dyrlæge ringede flere gange til dem, sende både dokumation i form af aflivning, røngten og scanningsbilleder og undersøgelser L 93: Ændring af lovens anvendelsesområde og ændring af reglerne om aflivning af katte og tamkaniner samt ophævelse af retten til at kræve optagelsespenge m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om mark- og vejfred L 154. Forslag til lov om ændring af dyreværnsloven. (Strafskærpelse, pasningsvejledninger ved salg af dyr til private, fremvisning af halekuperede hunde, øget dyrevelfærdsmæssig kontrol, gebyrbestemmelse m.v.)

Den nye hundelov mm. Lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven (Forbud mod besiddelse m.v. af visse hunde, båndpligt, aflivning af hunde, der skambider, midlertidig frakendelse af retten til at have med dyr at gøre m.v. Livsdækningen er god at have, hvis din hest dør eller skal aflives på grund af sygdom i henhold til dyreværnsloven. Forsikringsselskaberne kræver som regel, at hesten er under 16 år, førend at der kan tegnes en livsdækning for den. Uanvendelighedsdækningen træder til, hvis hesten bliver uegnet til ridning på grund af sygdom eller ulykke 1) Våbenloven som siger at det kun er personer der er uddannet til at bruge et våben til aflivning der må gøre dette (fx. personer med jagttegn) 2) Dyreværnsloven som siger at man ikke må forårsage eller være vidne til at dyr lider unødigt Forsikringen dækker død eller aflivning i henhold til dyreværnsloven under ophold på skuet samt under transport til og fra skuet (dvs. fra dyret sætter fod på gang-brættet til det er trådt ned af gangbrættet). Evt. skade skal være anmeldt til skuet senest 48 timer efter transporten er afsluttet

DOC Eventyret om et kongerige - Isl?nderheste til salg | Just another Livsdækringer: Liv/Akut operation Dækker hestens død herunder transportulykke og brand, tyveri samt påbudt aflivning i henhold til dyreværnsloven. Søs & Kirsten - Kongeriget Alt (DVD) [Region 2] (2004) - imusic.d Det påhviler ejeren af en hest at tegne forsikring, der dækker ansvaret i henhold til stk. 1. Forsikringsselskabet hæfter umiddelbart over for skadelidte for erstatning efter stk. 1. Undtaget fra forsikringspligten er heste, der holdes af det offentlige Bemærkninger til forslag til ændring af Landstingslov om dyreværn Almindelige bemærkninger 1. Indledning Nærværende forslag til ændring af dyreværnsloven sker som led i indsatsen for at styrke veterinær- og fødevareområdet i Grønland. I henhold til koalitionsaftalen er der et politis

get af skab. Mission aflivning blev straks sat i værk. Så hurtigt det lod sig gøre, løb jeg ind i huset, fik fat i nøglen til våbenskabet og stod få øje­ blikke senere med haglbøsse og pa­ troner klar til at træde i aktion. Jeg fik aldrig behov for at skyde, for ræven var trods alt så frisk, at den i mellem Daka har fordoblet prisen på afhentning af selvdøde/aflivede heste over nat , det betyder nu at det koster 1733,75 + 95 kroner i administrations gebyr , det kan ganske enkelt gå ud over dyre velfærden da det i yderste konsekvens kan betyde at folk venter med at bestille aflivning af hesten indtil de har sparet op , de fleste heste ejere har dog heldigvis til uforudsete udgifter , men. Hvis du logger ind fra starten, har du mulighed for at gemme din indkøbskurv til senere - på den måde kan du fylde i kurven over flere dage, hvis du ønsker det. Bemærk: Dit brugernavn er din e-mailadresse Jeg mener, man fejlfortolker Dyreværnsloven, hvis man kommer til den konklusion, at sodomi er lovlig ifølge denne lov. Det bliver i CD`en ikke berørt, at en hund som et mindreårigt barn kan tage varig psykisk skade af anvendelse til sex. Eller det faktum, at det for lægmand er svært at konstatere fysiske læsioner i f.eks. en hunds skede

(indeksreguleret, basisår 2012), hvis aflivning sker i umiddelbar tilslutning til behandling af syg eller tilskadekommen hund, hvor dyrlægen direkte tilråder og anbefaler aflivning på grund af sygdom eller skade omfattet af forsikringen. Udgifter til obduktion dækkes ikke. 2.6 Krav om vaccinatio Stk. 3. Personer ansat i eller under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og privatpraktiserende dyrlæger, der af Fødevarestyrelsen er bemyndiget hertil, har, i det omfang varetagelsen af kontrolopgaver som nævnt i stk. 1 og 2 kræver det, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme, lokaliteter, transportmidler og dokumenter BESTYRELSEN Formand Lektor, dyrlæge, ph.d. Julie Fjeldborg Hvedevænget 67 2980 Kokkedal tlf. 4914 4439 jf@sund.ku.dk. Advokat Sophus Bøgeskov Christensen Delacour Dania Lille Torv 6 8000 Aarhus. Har lige fået vide at de har dræbte de små killinger fordi de har alt for meget katte derhjemme. Jeg har ingen billeder af dem som mod besviser. Skal jeg kontake poilitet uden besviser? Det gør sgu ondt til at se på! ): Overvejer at gå til poilitet senere i dag og melder dem For trækket i hovbenet er der stadig, selvom hesten ikke virker til at have ondt. En smertedækket hest har også tendens til at ville løbe rundt og det kan hovene slet ikke holde til. Det vil med stor sandsynlighed ende med en aflivning pga. drejet hovben. Efter endt boksro starter endnu et langt forløb Ejeren af en hest er forpligtet til at erstatte den skade, hesten forvolder, når den er løsgående. Har skadelid-te medvirket til skaden, kan erstatningen dog nedsættes eller bortfalde. Stk. 2. Det påhviler ejeren af en hest at tegne forsikring, der dækker ansvaret i henhold til stk. 1. Forsikringsselskabe

populær: