Home

Paternalisme og autonomi

Autonomi og paternalisme. Autonomi og paternalisme er to af bl.a. den medicinske etiks grundbegreber. Autonomi betyder selvbestemmelse eller snarere retten til at træffe egne beslutninger. Paternalisme betyder formynderi, dvs. andres forvaltning af beslutninger, der angår en selv. Ordet paternalisme angiver i historisk perspektiv et faderligt. (Nederst i dette indlæg kan du læse nærmere..) Især begreber som autonomi og paternalisme bliver drøftet, diskuteret og teoretiseret over. En anden vigtig faktor er sygeplejerskens kliniske erfaring. Sygeplejersken vil uundgåeligt i sit arbejde støde på paternalistiske problemstillinger igen og igen. Erfaring er meget Men paternalisme er tværtimod realistisk omsorgsfuldhed, rettidig omhu, sund fornuft - og afvisning af at rende efter lygtemænd. Naturligvis er der en sandhed i begge dele. Derfor kan autonomi og paternalisme heller ikke undvære hinanden

autonomi Gyldendal - Den Store Dansk

 1. I kapitel 5 er fokus på paternalisme og autonomi. Mange indsatser kan siges at influere på individers autonomi eller selvbestemmelse. Kapitlet behandler forskellige dimensioner af denne problemstilling. Kapitel 6 ser på spørgsmål om ansvar og ansvarliggørelse. Spørgsmålet her er, om det e
 2. paternalisme, (af lat. paternus 'faderlig', af pater 'far', og -isme), formynderi, især brugt inden for medicinsk etik som det modsatte af autonomi ved en andens forvaltning af beslutninger, der angår en selv
 3. betyder, at paternalisme i nogle tilfælde, alt taget i betragtning, er retfærdig-gjort). Grunden er, at paternalistiske tiltag anfægter folks autonomi eller selv-bestemmelse - i en vis forstand behandler dem som umyndige eller som børn. Autonomi indebærer i denne sammenhæng, at man er delvis forfatter af ege
 4. Miljømæssige og psykosociale ændringer kan således opstå ved indlæggelse og sygdom og skabe en barriere for opfyldelsen af patienternes ernæringsbehov, da de bliver nødt til at gå på kompromis med deres madvaner og behov. Autonomi eller svag paternalisme
 5. Den ægte paternalisme består i at sundhedsarbejderen varetager patientens autonomi, f.eks. hvis patienten er bevidstløs, er et lille barn, stærkt dement osv., og er ude af stand til at handle rationelt i en given situation. Her er det vigtigt at sundhedsarbejderen handler ud fra patientens ønsker, og ikke sin egen eller andres ønsker, og.
 6. Den norske sygeplejeforsker Kari Martinsen er mere filosof end teoretiker, og hun har ikke udformet en model, man kan indrette sin sygepleje efter. I stedet kæder hun sygeplejen sammen med en omsorgsfilosofi, hvor det faglige skøn, sanserne og tilliden mellem patient og sygeplejerske i den konkrete situation er bærende
 7. eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT. Alle henvendelser rettes til eRapport, Helse Nor

Paternalisme og menneskelige relationer Man kan udmærket være kritisk indstillet over for formynderi og paternalisme og samtidig vedkende sig, at det enkelte menneskes muligheder for at udøve autonomi og selvbe-stemmelse er dybt afhængig af relationerne til andre. En af autonomitænkningens fædre Kari Martinsen, har i sine teorier brugt udtrykket svag paternalisme idet vi i behandlingen af patienten, overtager styringen for at guide patienten på rette vej og hun mener at denne rolle er uundgåeli Define paternalism. paternalism synonyms, paternalism pronunciation, paternalism translation, English dictionary definition of paternalism. n. A policy or practice of treating or governing people in a fatherly manner, especially by providing for their needs without giving them rights or..

Svag paternalisme - Sociologiskforum

Kulturpolitikk og paternalisme En diskusjon av ideologisk kontinuitet Ole Marius Hylland Ole Marius Hylland er forsker og kulturhistoriker med utdannelse fra Universitetet i Oslo THE LIMITS OF PATERNALISM. Although public health proudly points to the Jacobson ruling as providing authoritative support for its right to restrict individual autonomy to protect and promote public health, there is a morally significant difference between controlling disease agents and controlling host behaviors, a difference reflected in the phrase epidemiological transition Denne artikel omhandler det generelle begreb. Opslagsordet har også en anden betydning, se Autonomi (produktivitetsfaktor).. Autonomi er det ikke at være afhængig af andre eller at bestemme over egne anliggender, især om områder og institutioner som har en høj grad af uafhængighed uden dog at have fuld selvbestemmelsret

Vi vil selv, men kan vi selv? - Etik

 1. Autonomi, paternalisme og den typiske danske læge. / Rossel, Peter J. Hancke. Ekspert og Medmenneske - om etik i sundhedsvæsenet. København : Akademisk Forlag, 1997
 2. Så kan patienten sige ja eller nej, og dermed er vedkommendes autonomi respekteret. Men her opstår et problem, for alene lægens spørgsmål viser jo, at han må have fundet nogle risici, og det kan for nogle allerede være mere viden, end de ønskede
 3. Paternalism definition, the system, principle, or practice of managing or governing individuals, businesses, nations, etc., in the manner of a father dealing benevolently and often intrusively with his children: The employees objected to the paternalism of the old president
 4. Paternalism definition is - a system under which an authority undertakes to supply needs or regulate conduct of those under its control in matters affecting them as individuals as well as in their relations to authority and to each other

Etik i forEbyggElsE og sundhEdsfrEmmE 2009 - sst

 1. Autonomi eller svag paternalisme I analysen fandt vi en modsætning mellem patienternes oplevelse af behandlingen af deres underernæring og sundhedspersonalets håndtering af problematikken
 2. paternalism definition: 1. thinking or behaviour by people in authority that results in them making decisions for other people that, although they may be to those people's advantage, prevent them from taking responsibility for their own lives 2. the practice of controlling esp. employees or citizens in
 3. End of Life - thoughts from an MD: Medical Ethics.
 4. es that a patient's wishes or choices should not be honored. These practices were current through the early to mid 20th century, and were characterised by a paternalistic attitude, surrogate decision-making and a lack of respect for patient autonomy

Dette belyser jeg gjennom teori om autonomi og paternalisme, hvor jeg også inkluderer tvangsproblematikken og maktforholdet mellom pleier og pasient. Dilemma mellom autonomi og paternalisme kommer tydelig frem gjennom hverdagslige situasjoner som i stell og ved måltider. Mine data er derfor hentet fra slike situasjoner Forholdet mellom paternalisme og autonomi er som mellom helse og sykdom - de er kontrære begreper som ikke er interdefinerbare (18). Viktigst her er likevel at det finnes situasjoner der det oppfattes som legitimt å krenke personers autonomi, det vil si som er legitimt paternalistiske Autonomi user, Gayleen, took her new wheelchair for a month overseas. She reports: We have just come back from a month's trip to Europe via Hong Kong. I took my large indoor wheelchair plus my Autonomi for outdoors and trips with friends in their cars Arbeids- og undervisningsformer. Lectures, discussions and guest lecturers. At five or less registered students, course activities and teaching will be in the form of seminars and comprise lesser extent of activities than as outlined in the timetable

Det er afgørende ikke bare ukritisk at bruge evidensen uden samtidig at medtænke den enkelte patients individuelle behov og foretage et klinisk skøn. Hvis ikke det sker, er der fare for omsorgssvigt. Patientperspektivet bør altid vægtes højt med en bevidsthed om betydningen af autonomi og paternalisme Autonomi, Glasgow, United Kingdom. 244 likes. Glasgow-based, award-winning AUToNOMi is fronted by a team with an international track-record of broadcast..

paternalisme Gyldendal - Den Store Dansk

I etiske dilemmaer er der ofte en værdikonflikt mellem autonomi [1] og paternalisme [2].Vi skal som sygeplejersker støtte patientens autonomi, og derved øge patientens empowerment, men vi kan også komme i situationer, hvor vi er nødt til at udøve forskellige former for paternalisme: ren, ønsket eller uønsket over, hvad omsorg i sygeplejen er, og hvilken betydning omsorgen har i det daglige arbejde med patienter. Vejledning til underviser Eleverne skal med udgangspunkt i kapitlet forklare de tre dimensioner ved omsorg og relatere dette til casen om hr. Mortensen. Det sygeplejefaglige skøn skal bestemmes, og diskuterer vi begreberne og finder ud af, hvad de består af, samt hvordan de defineres for derefter at finde frem til, hvad definitionerne betyder. Vores begrebsanalyse indeholder i denne opgave teorierne vedrørende autonomi, paternalisme, konsekventialisme og deontologi. Vi redegør for de centrale punkter og holdninger i de fire etisk

Patienter skal nødes med omtanke Sygeplejersken, DS

Autonomi og paternalisme er to af bl.a. den medicinske etiks grundbegreber. Autonomi betyder selvbestemmelse eller snarere retten til at træffe egne beslutninger. Paternalisme betyder formynderi; dvs. andres forvaltning af beslutninger der angår en selv. Inden for sundhedsvæsenets etik udgør autonomi og paternalisme et modsætningsforhold og i Det palliative Team, Aalborg,or@km.dk Patientens autonomi er flyttet på hospice -Hvis hospice handler om selvbestemmelse og respekt for individuelle ønsker og behov, hvorfor må patienten så ikke bestemme? Lad mig selv bestemme!!! Fortæl ikke mine børn, at jeg skal dø Seder mig Giv mig blod og væske Hjælp mig med at dø, giv mig en. Og lad os fortsat prøve at kvalificere diskussionen om den svære balance mellem på den ene side omsorg og paternalisme og på den anden patienternes ret til selvbestemmelse. Umiddelbart er det vanskeligt og bestemt ikke ønskværdigt, at Folketinget lovgiver detaljeret på dette område

Ved Mette Ebbesen, ph.d. Introduktion. To amerikanske etikere, Tom L. Beauchamp og James F. Childress (2009) hævder, at de etiske principper om respekt for selvbestemmelse, ikke at skade, godgørenhed og retfærdighed spiller en vigtig rolle inden for biomedicin, og at disse principper bør anvendes til at analysere etiske problemer Søgemaskine over alle forskere fra Københavns Universitet. Fra lægefaglig paternalisme til patientautonomi. / Hartlev, Mette. Retskulturer. København : Djøf. Problemstilling: Vi mener det er relevant for sykepleieutdanningen og være etisk- og juridisk reflektert rundt demens og bruk av tvang. Vi ønsker derfor å fordype oss i denne problemstillingen: Er det mulig for sykepleiere å skape en balanse mellom autonomi og paternalisme for å minimere bruken av tvang Autonomi Respekt for selvbestemmelse Paternalisme Som professionel i ved jeg bedre Autonomi Gensidighed Paternalisme Borgercentreret Informere og respektere Centreret om samarbejde Involvering og konsensus Behandlercentreret Faglighed og ansvarlighed Selvbestemmelse Bedrevidende/ andet vidende Viljen til et valg Tildelingaf valg Grundlagfor et. Gjennomgangen av forskning og litteratur om alternativ til og reduksjon av bruk av tvang, viser at det er mange systematiske forsøk som ser ut til å virke. Faktorer som terapeutiske relasjoner.

CHRISTIAN STOKKE NORSK PATERNALISME OVERFOR MUSLIMER - et kritisk blikk på integreringsdebatten ABSTRACT Siden 11. september 2001 har den norske innvandringsdebatten i stor grad dreid seg om muslimers manglende integrasjon, med fokus på kvinneundertrykking i fundamentalistiske miljøer Metode og teori: Studiene har en kvalitativ, utforskende og kritisk tilnærming. Elleve pasienter, syv pårørende og ti sykepleiere forteller om sine erfaringer med pasientmedvirkning i dialyseavdelingene. Fortellingene blir analysert og fortolket ved hjelp av Faircloughs kritisk diskursanalyse, teori om pasientmedvirkning og etisk teori Den ønskede paternalisme er når patienten ønsker, at sundhedsarbejderen handler og træffer valg for patienten. Den uønskede paternalisme er problematisk, fordi sundhedsarbejderen handler uden patientens accept eller i modstrid med patientens autonomi. (3, p. 31-38 Inddragelse og selvbestemmelse Autonomi . Respekt for selvbestemmelse . Paternalisme . Som professionel ved jeg bedre . lægen og en solidaritet me

De studerende vil lære om centrale problemstillinger, teorier og forfattere indenfor etik og filosofi, som eksempelvis samtykke, utilitarisme, dødshjælp, autonomi, paternalisme og sygdom som koncept. De studerende vil også beskæftige sig med klassisk filosofi, som eksempelvis Kant, Hume og Descartes samt nutidige forfattere Der kan ofte opstå en værdikonflikt mellem autonomi og paternalisme i etiske dilemmaer. I et sådan dilemma er det vigtigt at have i mente, hvornår borgeren har ret til selvbestemmelse, og hvornår sundhedsarbejderen har pligt til at vide bedre (Birkler 2011, s. 37)

Når person og sygdom kæmper om magten, i stedet for at kæmpe

Vi brugte en del tid på at diskutere forskellene på etik og moral. Vi fandt læren om Kari Martinsen spændende og meget relevant for vores arbejde og syn på mennesket. Vi valgte at dele opgaverne ud mellem os for at optimere vores arbejdsproces, så vi arbejdede 2 og 2 og til sidst sammen samle op og rette igennem I Norge i nyere tid er loboto- er at det knytter seg usikkerhet og uvitenhet meringen av pasienter med psykiske lidelser Autonomi og paternalisme til den når funn fra epidemiologiske studier i 1940- og 50-årene trolig et av de verste ek- Et tredje dilemma gjelder spørsmålet om skal omsettes til tiltak på individnivå hej paedagogica. tak igen. Jo Kari skriver svag paternalisme som det rigtige. Hun skilder mellem formynderi og sentimental omsorg (hvor man bliver handlingslammet) og laver derfor sin egen tilgang- den hun synes man skal bruge og det er en blanding af de to, kaldet svag-paternalisme Publication nr. 4: Globalisering og etikk (May Thorseth (red.), 2004) 48 pages. Publication nr. 5: Psevdovitenskap og etikk (May Thorseth (red.), 2005) 60 pages. Publication nr. 6: Technology in a Multicultural and Global Society, (Edited by May Thorseth and Charles Ess, 2005) 145 pages. These publications can be ordered in printed form 1 Dette begreb vil senere i rapporten blive opdelt i henholdsvis handlefrihed og autonomi, da vi har fundet dette fordelagtigt af hensyn til den overordnede begrebsklarhed. Når vi bruger termen selvbestemmelse, kan den således dække over både handlefrihed og autonomi

Samfundets holdning i diskussionen om paternalisme og autonomi har igennem tiderne svunget som et pendul mellem de to yderpunkter. Ifølge Merete Nordentoft5 er de senere års ændringer og tiltag gået i retningen af, at paternalismen får større betydning Teori og case Da vores patient er meget selvstændig, har begreber som paternalisme og autonomi fyldt meget i vores diskussioner. I tråd med det, har vi snakket meget om etik, særligt i forhold til paternalisme og sundhed, blandt andet da vores patient ryger, og der i det, ligger nogle sygeplejemæssige udfordringer For bare 50 år siden forholdt man sig helt anderledes til etik på sygehuset end man gør i dag. Der var en markant paternalisme hos sundhedsvæsnet, hvor patienter havde en stor respekt for, at lægen var eksperten, og man behøvede derfor ikke patientens samtykke for at operere Det er interessant å merke seg at myk paternalisme ikke reduserer pasienters autonomi og at svak paternalisme bare tilsynelatende gjør det. Poenget her er ikke detaljene og utfordringene ved de ulike typer av paternalisme, men bare å påvise at autonomi og paternalisme ikke er motsatte begreper Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Modulbeskrivelse Modul 5 Modulets tema og læringsudbytte Tema: Tværfagligt modul - tværprofessionel virksomhed Modulet retter sig mod sundhedsprofessionelles forskelligartede bidrag til at fremme kvalitet, kontinuitet og tværfagligt samarbejde om patientforløb

Denne patient befinder sig nu på fællesareal og nægter verbalt og fysisk at gå med ind på egen stue. Fire mand tvinger patienten til stuen, mens han verbalt og fysisk gør voldsom modstand, og truer både personale og medpatienter med at slå dem ihjel Hver gruppe fremlægger svaret på det/de spørgsmål, de har arbejdet med, for klassen. I forbindelse med fremlæggelsen stiller underviseren uddybende spørgsmål. Som afslutning defineres det i fælleskab, hvad det vil sige at yde professionel omsorg og pleje, herunder diskuteres begreberne paternalisme og autonomi. Links, søg vide Autonomi er selvstyre og selvbestemmelse, mens paternalisme er det modsatte, her bestemmer andre over en. For hvor meget autonomi og ansvarlighed skal tillægges patienten? Hvis man tager vores gruppe af patienter som har haft en apopleksi, er dette også ofte et etisk dilemma. For hvor stor en skade har patienten og hvor meget bør og kan. Valgfrihet og pasientrettigheter er viktige idealer i dagens samfunn. I helsevesenet får legene og andre helseprofesjoner mindre å si, mens pasientene, juristene og administratorene får mer. Fordelingen av helsetjenester blir ikke mer rettferdig og folkehelsen ikke bedre av den grunn

Ethics og Journal of Medicine and Philosophy. E-mail: aba@ps.au.dk Didde Boisen Andersen, ph.d.-studerende, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Forsker i paternalisme og autonomi med særligt fokus på, om der er grænser for den skade, individet må påføre sin egen krop. E-mail: diddeba@ps.au.d Formål / Objective. Formålet med kurset er at give de studerende forudsætninger for at kunne forholde sig kritisk og analytisk til problemstillinger indenfor lægemiddelområdet med komplekse aspekter af politisk, økonomi og etik, således at den studerende bliver i stand til at bidrage med velbegrundede og velafbalancerede forslag til løsning af aktuelle lægemiddelproblematikker Erfaringer internationalt og nationalt Ingen skriftlige instrukser, fraset protokol udarbejdet af ENA i 1998 (Emergency Nurses Association) Tilstedeværelsen af pårørende på stuen er afhængig af den enkelte sygeplejerske og det enkelte behandlingsteam Autonomi eller paternalisme Sygeplejerske til at tage sig af de pårørend

Kari Martinsen: Sanselig sygepleje Sygeplejersken, DSR

Paternalisme og autonomi om - Forskningsprosjekte

Formålet med denne vodcast er at sætte fokus på vigtigheden af eleverne autonomi, inddragelse og medbestemmelse, og give input til hvordan I med udgangspunkt i self-determination teorien kan gøre i praksis November 2018 December 2018 January 2019 February 2019 March 2019 April 2019 May 2019; Sykepleierens dilemma mellom autonomi og paternalisme i omsorgen for dement Referansetillegg til Mennesker og Rettigheter Nr. 1 / 2002 Referansar Addis, Adeno (1997), Human Diversity and The Limits of Toleration, i Ian Shapiro & Will Kymlicka (ed.), Ethnicity and Group Rights, New York: New York UP, ss. 112-154

Paternalisme - Wikibook

oppmuntring og råd og tro på at tematikken var viktig. Takk også til forskerkollega Charlotte Kiland for interessante samtaler, innspill og refleksjoner underveis. Ansatte på biblioteket i Grooseveien, nå nye Campus i Grimstad, og spesielt Gerd Lillian Andersen - tusen takk for stor og uvurderlig hjelp under hele denne prosessen grad end tidligere udfordret, og vi bliver i tvivl. Afstemning af forventnin-ger Etik handler om mødet med den anden og om af-stemning af forventninger. Jacob Birkler illustrerer, med et eksempel om eti-kette - etikette, der handler om takt og tone, er ufarlig og mindre alvorlig end etik: Der er inviteret til middags-selskab, og som gæst for 2011) samt egen genereret casemateriale i form af to deltagerobservationer og to semistrukturerede interviews. Projektet benytter diskursanalyse af den samlede empiri til at belyse gældende diskurser. Til yderligere analyse benyttes teoritriangulering ud fra teorierne om magt, autonomi og paternalisme Indhold Undervisnings- og arbejdsform Estim. gns. tidsforbrug Litteratur, E-Litteratur, film mv Mandag 12/2 4 lekt. ABLA Etik og Religion Etik og tema om aktiv dødshjælp. Oplæg om autonomi, paternalisme og menneskesyn samt diskussion af etiske dilemmaer i forhold til aktiv/passiv døds-hjælp. 10 t Birkler, J. (2006). Autonomi og paterna-lisme

Paternalism - definition of paternalism by The Free Dictionar

Dilemmaet mellom autonomi og paternalisme er noe vi som sykepleiere med stor sannsynlighet vil bli stilt overfor i vÃ¥rt arbeid. I flere situasjoner gjennom min utdanning har dilemmaet mellom autonomi og paternalisme opptatt meg. Jeg ser at det er noe man kan møte pÃ¥ flere steder i helsevesenet enn i psykiatrien Autonomi er også et sentralt begrep innen politisk filosofi, særlig innen liberalismen. Her er personers autonomi ofte forstått som det som gir grunnlag for enkeltindividers politiske rettigheter, og statens formål blir ofte forstått å være å bevare individers selvbestemmelse over egne liv Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 165 Offentligt. Hvad taler imod en mere formynderi (paternalisme) •Autonomi er ikke den eneste endsig

Kritisk Debat - Artikler: Et godt link fra KRITISK DEBAT

paternalisme er i kategorien Medisinsk etikk. medisinsk etikk Brødsmulesti Store medisinske leksikon Medisin Helse og samfunn Medisinsk etikk Medisinsk etikk, i medisinsk sammenheng betegnelse på studiet av holdninger, verdier og normer i medisinen I den gode sags tjeneste - når forebyggelse gør mere skade end gavn John Brodersen Professor, speciallæge i almen medicin, ph.d. Center for Forskning & Uddannelse i Almen Medicin, IFSV, KU Forskningsenheden for Almen Praksis, Region Sjælland john.brodersen@sund.ku.d Om å møte mennesker med manisk lidelse - en intervensjonsstudie fra akuttpsykiatrien. Jan Kåre Hummelvoll. Download with Google Download with Facebook or download with emai Patientperspektivet bør altid vægtes højt med en bevidsthed om betydningen af autonomi og paternalisme.. Autonomi Respekt for selvbestemmelse Paternalisme Som professionel ved jeg bedre Autonomi Gensidighed Paternalisme Beboercentreret Informere og respektere Centreret om samarbejde Involvering og konsensus Hjælpercentreret Faglighed og ansvarlighed Selvbestemmelse Bedrevidende/ andet vidende Viljen til et valg Tildelingaf valg Grundlagfor et.

(PDF) The criterion of treatment - autonomy, integrity

institusjonene uttrykker sammensatte og til dels motstridende verdier og prinsipper, drøftes tre normative spenninger som er fremtredende i dagens velferds-diskurser: (1) spenningen mellom sosiale rettigheter og personlig ansvar (2) spenningen mellom autonomi og paternalisme, (3) spenningen mellom individuelle rettigheter og familien Respekt for menneskets naturlige værdighed, personlige autonomi, herunder frihed til at træffe egne valg, og uafhængighed af andre personer. Ikke-diskrimination. Fuld og effektiv deltagelse og inklusion i samfundslivet. Respekt for forskellighed og accept af personer med handicap som en del af den menneskelige mangfoldighed og af menneskehede Den professionelle omsorgsgiver bruger sin faglige merviden i arbejdet med patienten, og man lytter og sætter sig ind i paitentens tanker, følelser og ønsker. omsorgsgiver har respekt for patientes selvbestemmelse og autonomi men giver ikke bare efter for patientes ønsker uden at vurdere om det er det bedste for patienten klt ll f kjllkulturelle forskjeller - og nati ktturen i mennesket (Opplysningens dialektikk) - multikulturalisme og opplysningog opplysning Er frihet og moral mulig i et gjennom-regulert og markedsbestemt samfunn? - Er etikk meningsfull som en egen disiplin? Må den gå over i sosial kritikk Innledningsvis i Civita-notatet beskriver Svendsen autonomi blant annet slik: Å ha status som autonom er å ha autoritet til å bestemme over en sfære av ens eget liv.; Å være autonom er å være ansvarlig for sitt eget liv, både for det som går bra og det som slett ikke går bra

barnets perspektiv og barneperspektivet. Imidlertid kan en uklar bruk av begreper som autonomi, paternalisme og myndig - gjøring, bidra til å tilsløre de moralske im - plikasjonene av den statusforskjell som også uttrykkes gjennom den tradisjonelle distinksjonen mellom voksne og barn. Sentralt i den nye forståelsen av barne det ville være en god idé for Sundhedsstyrelsen og andre at erkende, at de agerer paternalistisk, sådan at det bliver muligt at tale åbent om paternalismen, skriver læser INDEN FOR sundhedsområdet har autonomi og informeret samtykke i flere årtier været ledestjerner for, hvordan. Bedrifters samfunnsansvar - næringslivsetikk og/eller markedsføringsprinsipp. I: Anvendt etikk ved NTNU . NTNU, Trondheim: Program for anvendt etikk ved NTNU 2003 ISBN 82-471-5251-7. p. 57-6 Tab af kontrol og afhængighed, følelser som hjælpeløshed, vrede og frustration. Det tidligere liv, hvor meget blev taget for givet, er umiddelbart tabt. Men også tab af færdigheder, måden og evnen til at være sammen med andre mennesker er ændret, selvfølelse, kropskompetencer og tidligere roller i familien, arbejds- og fritidslivet

populær: