Home

Selittävä tapaustutkimus

Case study - tapaustutkimus - SlideShar

Tapaustutkimus YMEN1332 Laadullisen tutkimuksen suuntaukset Tapaustutkimus Tutkimusstrategia, lähestymistapa ei aineiston keruu- ja analyysimenetelmä Useita menetelmiä (triangulaatio); sekä tilastollisia että laadullisia aineistoja Tutkimuksen kohteena pääsääntöisesti jokin tapahtumakulku tai ilmiö Tutkii hetkeen liittyviä ilmiöitä todellisessa kontekstissaan ilmiö/konteksti. Start studying Luku 2-4 Motiivi : tutkimus. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Tapaustutkimus - ulapland

 1. Koska tutkimus on tapaustutkimus yhdestä organisaatiosta, t. Tutkimus voi olla luonteeltaan kartoittava, selittävä, kuvaileva tai ennustava. Kartoittavan . tutkimuksen tarkoituksena on löytää uusia ilmiöitä, etsiä uusia näkökulmia tutkittavasta
 2. en, vuosilomien siirty
 3. 26 9/2011, Pirjo Oinas Itsessään arvokas tapaustutkimus Itsessään arvokas tapaustutkimus Välineellinen tapaustutkimus Välineellinen tapaustutkimus Kollektiivinen tapaustutkimus Kollektiivinen tapaustutkimus Kuvaileva tapaustutkimus Kuvaileva tapaustutkimus Selittävä tapaustutkimus Selittävä tapaustutkimus Eksploratiivinen ja uutta.

Selittävä tapaustutkimus on kiinnostunut tosielämän monimutkaisten tapahtumien välisistä kausaalisista suhteista tai niihin liittyvistä mekanismeista. Tapaustutkimuksessa selitettävät tapaukset (ilmiöt, käytännöt, prosessit) ovat niin monimutkaisia ettei niitä voida tutkia survey-menetelmillä 1 (case-tutkimus, case study) Juhani Viitaniemi 1 (Järvinen&Järvinen 2004, Metsämuuronen 2003, Cunningham 1997 <- Syrjälä 1994, Eisenhardt 1989, Yin 1989) Määrittelyä Empiirinen tutkimusote (-strategia) tutkii (mennyttä tai) nykyistä todellisuutta, tapahtumaa tai toimivia ihmisiä todellisessa kontekstissa ilmiön ja kontekstin rajapinta ei ole selkeä käyttää useita evidenssin.

Psykologiassa tutkitaan lyhyesti sanottuna ihmisen toimintaa. Tutkimuskohteina ovat mielen sisäinen toiminta ja ulkoisesti havaittava käyttäytyminen. Tutkimusten tavoitteina on kuvata, selittää, ymmärtää tai ennustaa toimintaa ja käyttäytymistä. Tutkimusmenetelmien pääryhmät ovat määrällinen ja laadullinen tutkimus Tapaustutkimus : Selittävä ja kokeellinen tutkimusluonne edellyttää tutkimusasetelmaa. Kokeellisen tutkimuksen asetelma (design) ei sellaisenaan anna vastausta tutkimusongelmaan, vaan tutkimusasetelma tulee tässäkin tapauksessa rakentaa siten, että siitä ilmenevät muuttujat, mittaukset. Tutkimus on tapaustutkimus, jossa esimerkkitapauksena toimii Kainuun kuntien, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän, Suomen Kuntaliiton, SOSTE ry:n ja Tampereen yliopiston vuo-sina 2014-2016 Kainuun asiakaslähtöinen lähipalveluiden kehittäminen, joka koostuu kahdesta vai-heesta Selittävä tapaustutkimus on kiinnostu-nut tosielämän tapahtumien kausaalisista suhteista. Kuvaileva tapaustutkimus kuvaa ilmiötä ja tosielämän viitekehystä, jossa se esiintyy, illustroiva tapaustutkimus kuvaa jo käytännössä olevia ilmiöitä ja valistava tapaustutkimus kuvaa tilanteita, joissa intervention saavutukse Tutkielman tavoitteena on tunnistaa kriittiset menestystekijät balanced scorecardin käyttöönotossa. Tutkimus on luonteeltaan selittävä tapaustutkimus. Tutkimuksen haastatteluaineisto on kerätty suomalaisyrityksistä, jotka ovat ottaneet onnistuneesti balanced scorecardin käyttöön organisaatiossa

Työ on selittävä tapaustutkimus. Työn teoreettisen viitekehyksen kannalta keskeisiä lähteitä ovat Paul Collier & Anke Hoefflerin Greed and Grievance in Civil War(2002); Mansoob Mursheed & Mohammad Tadjoeddin Revisiting the Greed an Tutkimuksessa pyritänkin noudattamaan, phase II, tulokseen ei vaikuta tutkijan vaihtuminen, b Aikasarjaaineisto. Time cluster, d Tapaustutkimus Selittävä ja kokeellinen tutkimusluonne foreca kuusamo 10 vrk edellyttä tutkimusasetelmaa. Measure of impact Vaikutuksen mukainen koodaus Effects coding Vaikutuksen muovaaja Valittuna tutkimusstrategiana on selittävä tapaustutkimus. Tutkimustulosten mukaan työntekijöiden näkemykset muutoksesta ovat hyvin erilaisia, mikä korostaa yksilöllistä ulottuvuutta muutokseen sitoutumisessa. Tulokset osoittavat, että muutokseen suhtaudutaan.

Kerrostaloasuntohintojen selittävät tekijät

 1. Valittuna tutkimusstrategiana on selittävä tapaustutkimus. Tutkimustulosten mukaan työntekijöiden näkemykset muutoksesta ovat hyvin erilaisia, mikä korostaa yksilöllistä ulottuvuutta muutokseen sitoutumisessa. Tulokset osoittavat, että muutokseen suhtaudutaan.
 2. en, vuosilomien siirty
 3. Urheiluseurat vaatimusten ristivedossa : tapaustutkimus
 4. TIIVISTELMÄ - utupub

10/2010, Pirjo Oinas Tapaustutkimus YMEN1332 Laadullisen

 1. Tapaus - Kajaanin ammattikorkeakoul
 2. Tutkimusprosessi - KvantiMOT
 3. psykologia Flashcards Quizle
 4. Luku 2-4 Motiivi : tutkimus Flashcards Quizle
 5. 9/2011, Pirjo Oinas Tapaustutkimus YMEN1332 Laadullisen

JULKAISUJA Monenlainen tapaustutkimus - PD

Moodle hanken: Selittävä tutkimus, Friends with benefits suhd

populær: