Home

Direkte demokrati eksempel

Demokrati som betegnelse blev for første gang brugt af grækerne i 500-tallet f.Kr. [kilde mangler] til at beskrive styreformen i bystaten Athen, hvor alle væsentlige beslutninger blev truffet af en forsamling (typisk på over 5.000 mand), hvor alle frie mænd, det vil sige athenske borgere over 20 år som ikke var slaver, kvinder eller fremmede statsborgere, havde ret til at deltage Demokrati og diktatur Demokrati og diktatur. Mens FN i 1985 bare regnet 60 stater som demokratiske, var tallet i 2007 vokst til over 140. Det er en gledelig utvikling

Demokrati - Wikipedia, den frie encyklopæd

Artikler. Der hersker stor uenighed om N.F.S. Grundtvigs syn på demokrati. I hans virke og forfatterskab kan man finde støtte for ikke blot en direkte advarsel mod indførelse af demokrati i Danmark men også for, at han var en afgørende kraft bag udviklingen af det danske demokrati Når man taler om demokrati, taler man om en måde at fordele magten på. Helt enkelt betyder demokrati folkestyre, men det er ikke helt enkelt at sige, hvordan et velfungerende demokrati skal være Verdens største demokrati går til valg - tror på kvinnerevolusjon. For første gang kan det se ut til at flere kvinner enn menn vil avgi sin stemme i det indiske valget

Håll dig uppdaterad med Dagens Handel. Anmäl dig till branschens ledande nyhetsbrev och håll dig uppdaterad med aktuella händelser och nyheter om vad som händer på marknaden En blog om handlekraft & ledelse. Jeg håber du vil bruge bloggen som din ugentlige vitaminpiller for ledelse. En anledning til at stoppe op og tænke en tanke om dit lederskab

Demokrati og diktatur - Radar digita

Partiprogrammene. Valgforskerne har funnet ut at hele 68 % av velgerne synes at det er vanskelig å se hva som skiller de ulike partiene. Men de er ikke nødvendigvis så like, de bare oppfattes slik Den politiske bakgrunnen til romantikken. Fra 1450 til 1814 var Norge i union med Danmark, og da vi endelig kom fri tok Sverige over, og fra 1814 til 1818 var vi under dem, men denne gangen med egen grunnlov Er du rasende og trist, eller føles alt galt? Skulle du ønske du kunne snakke med noen? Kanskje er du i tvil om det er noen hjelp i å prate? Har du prøvd venner og foreldre? Hva med lærer, helsesykepleier, lege eller utekontakten? Du kan ikke ta direkte kontakt med BUP, men må få en. Et lignende system for borgernes direkte beslutningstagning findes kun i visse delstater i USA, med Californien som det typiske eksempel. Men der er intet direkte demokrati på føderalt niveau i USA, hvilket betyder, at en lang række magtbeføjelser dér befinder sig uden for referendummets rækkevidde.»schweiz er den eneste nation i verden.

Partiet fører ikke politik, men vil faciliterer en hjemmeside hvor alle borgere kan stemme på de lovforslag, der stilles i Folketinget. Partiets mission er at indføre en version af direkte demokrati i Danmark. Hvis partiet opnår valg, fører det ikke politik, men stemmer som borgerne dikterer «Direkte demokrati» er full av eksempler på hvordan velgerutløste folkeavstemninger har blitt brukt i for eksempel Tyskland, Sveits og USA. Lynne går også systematisk igjennom all argumentasjon for og mot folkeavstemninger Et demokrati er en type regjering som drives med input av folket, direkte eller indirekte. Det står i kontrast til andre typer av regjeringen, for eksempel et diktatur eller en klassisk monarki, som drives av enkeltpersoner eller små grupper av høy rangering mennesker

Konsensus - Wikipedi

 1. En annen variant er direkte demokrati, slik vi blant an-net kjenner den fra Sveits. Her legges de fl este store beslutninger ut til folkeavstemning der hvert enkelt individ får gi sin stemme fremfor at en representant stemmer for dem i parlamentet. Direkte demokrati har åpenbare ideologiske fordeler, siden folkets stemm
 2. I det politiske system skelner man mellem repræsentativt og direkte demokrati. Ved det repræsentative demokrati forstås, at befolkningen ved regelmæssige valg vælger nogle repræsentanter (for eksempel folketingsmedlemmer, regions- og byrådsmedlemmer), som dermed får bemyndigelse til at træffe beslutninger på vælgernes vegne
 3. Det undrer mig, hvorfor man ikke bruger Schweiz som eksempel på direkte demokrati. Landet er stabilt, rigt og befolkningen stolte over deres land, skønt man ikke er medlem af EU. Troels Brøgger, Bo Carlsen og Liliane Murray anbefalede denne kommentar

DEMOKRATI I HVERDAGEN - MEDBORGERSKAB. Demokratiet er bredt ud til mange dele af det danske samfund. Der er for eksempel tradition for, at borgerne kan være med til at fastlægge rammerne for deres hverdag. Eksempelvis i den lokale skole, hvor forældre og elever kan diskutere skolens forhold i skolebestyrelsen eller i klasse- og elevråd Direkte demokrati. I noen land, for eksempel Sveits, holdes det mange folkeavstemninger. Dette er en form for direkte demokrati - avstemningene er bindende, og folket kan derfor få stor innflytelse på enkeltsaker. Den norske grunnloven nevner ikke folkeavstemninger Demokrati Demokrati har også tidligere vært med i styrende skoledokumenter, uten at det har ført til at elevene utøver demokrati på skolen. Ofte blir demokratiet ivaretatt ved at elevene kan bli valgt inn i elevrådet. Men det gjelder for eksempel ikke elevene i første til fjerde klasse

Direkte demokrati er når vi utøver makten direkte, som for eksempel i folkeavstemninger, selv om dette ikke forekommer så ofte i Norge. Demokratiske rettigheter ikke er noen selvfølge mange steder i verden. Et flertall av menneskene i verden lever under styresett som ikke regnes som. Demokrati set i perspektiv til kommunisme! Kommunismen er per definition et etpartisystem, med baggrund i, at hvis man har et parti, som tager alle de rigtige beslutninger, så har man ikke brug for flere partier 4.Dette kaldes demokratisk centralisme, hvilket betyder at man internt i partiet diskuterer og kommer frem til beslutninger 5 Direkte demokrati har blitt innført for å unngå disse problemer. Men direkte demokrati oppfyller ikke de samuelsonske kriterier for Pareto optimalitet. Representativt demokrati med mulighet for korrigering er enda et forsøk på å løse de problemer dagens demokrati synes å ha Direkte demokrati er når vi utøver makten direkte, som for eksempel i folkeavstemninger. Dette forekommer ikke så ofte i Norge. Demokratiske rettigheter er ingen selvfølge mange steder i verden. De fleste menneskene i verden lever i land som ikke regnes som demokratiske

Imperium - Wikipedi

Se Håndbok i grammatikk og språkbruk på side 76.. I alle disse setningene er det (direkte) objekt, i noen av dem er det også indirekte objekt.Du må først prøve å se hva som er verbal og subjekt i setningene. Så markerer du objektet (eller objektene).Husk at substantiviske leddsetninger (å-setninger, at-setninger og indirekte spørresetninger) også kan være subjekt eller objekt medlemmene av demos ingen direkte innvirkning på valget. I et rendyrket direktedemokrati finnes ingen representanter og representerte. I et indirekte demokrati er det alltid en mindre gruppe - et utvalg - som treffer avgjørelsene, men representantenes vei til beslutningsarenaene kan være direkte (som ved parlamentsvalg) s

Valg - Wikipedia, den frie encyklopæd

Direkte demokrati lever, når landsbyklynger står for borgerbudget Helt andre projekter og et større engagement og fællesskab. Det er nogle af de ting, som kommer ud af, at landsbyklynger står for borgerbudget år efter år Slik sett er det ikke vanskelig å være enig med Rose som hevder at det.kan argumenteres for eksempel for at Internett og enkelte andre former for ny informasjonsteknologi innebærer elementer av både direkte demokrati og deliberativt demokrati i tillegg til deltakerdemokratiske innslag (2000:76). Sett i fra et faglig ståsted er dette. Demokrati er en vigtig mærkesag for mig. Jeg arbejder for mere demokrati og for direkte demokrati. For mig betyder demokrati ikke kun, at man som borger stemmer til valg hvert fjerde eller femte år. Jeg ønsker et demokrati, hvor det er nemt at få viden om hvilke love der er på vej. Et demokrati, hvor der er tid til folkelig debat om nye love

eksempel på en retorisk analyse - Studieweb

-Forskjellen på direkte og indirekte demokrati er at i indirekte demokrati har det blitt utvalgt noen folkevalgte som tar avgjørelser og har myndighet til å styre. Derimot i direkte demokrati blir de viktige avgjørelsene tatt etter resultatet i en folkeavstemning. Som for eksempel om Norge skal være med i EU eller ikke Man har jo for eksempel både direkte og indirekte demokrati, flerpartisystem, topartisystem, kongress, senat, storting, riksdag osv. Demokrati kan være svært forskjelllig fra et sted til et annet Direkte og indirekte tale direkte og indirekte tale Hvis du skriver ned akkurat det som blir sagt, kalles det direkte tale. Det markeres på en av disse måtene. Anførselstegn: «Jeg skulle bade, og hoppet ut i vannet uten å sjekke hvor dypt det var», forteller Birgit med et lite smil

Page 1 of 6 - Diskusjon rundt Representativt vs. direkte demokrati og hvordan dette fungerer i Sveits - posted in Politikk og samfunn: Jeg har de siste par årene fattet en del interesse for politikk, men har fort blitt lei igjen. Alt som sies er løgn, og at denne regjeringsmodellen i det hele tatt skal få stå er helt vanvittig Direkte demokrati og repræsentativt demokrati udelukker dog ikke hinanden. Man kan sagtens have en beslutningsprocess, som indeholder elementer af både direkte og repræsentativt demokrati. Når der skal holdes en fest i en gymnasieklasse, bliver datoen for festen ofte vedtaget igennem direkte demokrati

Grundtvigs syn på demokrati 1831-1866 - Aarhus Universite

Demokrati som styreform (forts) Direkte demokrati: Hovedideen bak det tradisjonelle (athenske) direkte demokratiet er at alle personer som danner grunnlag for det politiske fellesskapet direkte deltar og påvirker i de prosessene som fører frem til en kollektiv bindende beslutning (Rose 2000) Man kan dog modargumentere for at da vi har demokrati, skulle folket også have mere og skulle have sagt, i stedet for at overgive al magt til eliten. Dette er også et synspunkt der støtter deltagelsesdemokratiet, som grundlæggende går ud på at folket skal have mere magt ved flere folkeafstemninger og direkte deltagelse i beslutninger Når man i praksis skal vurdere om et styresett for eksempel er demokratisk eller diktatorisk, er det også viktig å ta med i vurderingen at diktatur og demokrati er rendyrkede eller idealtypiske begreper som ikke beskriver virkelighetens verden. I dagens virkelighet er ingen diktaturer fullstendig diktatoriske på samme måte som ingen. Og et godt eksempel på at direkte demokrati er et viktig verktøy i forhold til ¨å lære seg kritisk tenkning. Elevene på ungdomstrinnet har i tillegg to ungdomsmøter i løpet av uka, hvorav ett er styrt og ledet av elevene selv, uten medvirkning fra lærerne..

Direkte demokrati er en demokratisk styreform der folket direkte har rett til å være med på å fatte beslutninger, uten å arbeide innenfor rammene av et representativt styresett. 49 relasjoner Dertil kommer, at vi ikke kun må have fokus på det repræsentative, men også og især på den anarkistiske demokratiform, det direkte demokrati. Leg er et eksempel på en praksis båret af direkte demokrati. Og leg er en meget væsentlig faktor i forhold til børn og unges demokratiske (ud)dannelse. Hvorfor er legen så vigtig

Demokratiets historie faktalin

Efter 2. verdenskrig blussede demokratidebatten op igen. I dette tema er der samlet et udvalg af det materiale på danmarkshistorien.dk, der handler om vejen mod demokrati i Danmark. Der er først og fremmest tale om en række artikler og kilder, der på forskellig vis har fokus på hændelser og diskussioner med betydning for det danske demokrati demokrati, hvor fokus sættes på de valgte repræsentanter og deres adfærd. Alternativet, deltagelsesdemokratiet, opfattes af mange næsten synonymt med demokratiet som livsform, baseret på samtale og oplysning. Men det kan også ses som et direkte demokrati, hvor afstemninger foretages af og blandt alle, der er involveret i sagsforholdet visse små samfund, for eksempel i USA og Schweiz, spiller det offentlige møde stadig en rolle i dag [se 2-1]. Det står klart, at det offentlige møde som sådan ikke dur i en moderne rets-stat med millioner af borgere. Men samtidig giver det offent-lige møde os et første, praktisk eksempel på det demokrati-ske ideal

Eksempel på: Direkte demokrati. Sveits og visse delstatar i USA. Der må innbyggjarane følgje veldig godt med i politikken, dersom dei vil uttrykkje sine meiningar. Eksempel på: Indirekte demokrati. Noreg, USA og India. Mest vanlege typen av demokrati Når man taler om demokrati, taler man om en måde at fordele magten på. Helt enkelt betyder demokrati folkestyre, men det er ikke helt enkelt at sige, hvordan et velfungerende demokrati skal være. For hvordan sikrer man, at magten bliver retfærdigt fordelt mellem mange mennesker Titlen var ikke min: Jeg ville netop aldrig hævde, at EU er et perfekt eksempel på et demokratisk overskud, om end det kan hævdes blandt større internationale organisationer at have mest demokrati (sammenlignet med FN, NATO, WTO osv). Mihail Larsen beskriver en del gode pointer Den vanligste formen for demokrati er det som heter indirekte demokrati. Et slikt demokrati bygger på det vi kaller et representativt prinsipp. Det betyr at vi med jevne mellomrom går til valg for å bestemme hvem som skal representere oss i politiske styringsorganer i en nærmere bestemt periode, for eksempel i fire år som det er i Norge

Verdens største demokrati går til valg - tror på kvinnerevolusjo

 1. Magtform, hvor nogen får en anden til at gøre noget, hun ellers ikke ville have gjort. Hvis læreren siger til en elev, at hun skal gå ned på kontoret, og eleven gør det, er der udøvet direkte magt
 2. Direkte demokrati - folkeavstemninger er en form for direkte demokrati. Denne formen for demokrati skaper stort engasjement blant store deler av befolkningen. Blir nesten forsikret mot diktatur og politikerne kan forsikre seg om at de tar det valget folket vil ha. Vanskelig å få til i et moderne samfun
 3. Det er et tænkt eksempel, fordi det kræver, at en kandidat vinder med én stemme i nok delstater til at sikre sig 270 valgmænd og så ikke modtager en enkelt stemme i nogen anden delstat. Det kan naturligvis ikke lade sig gøre, men tanken sætter streg under, at de amerikanske præsidentvalg er forholdsvist langt fra direkte demokrati
 4. I Frankrike kreves det for eksempel at et parti får rent flertall i valgkretsen for å få mandatet. Hvis ingen oppnår det i første valgomgang, avholdes det en andre omgang der det holder med simpelt flertall for å få mandatet. Direkte valg: Ved direkte valg, som vi har i Norge, stemmer velgerne direkte på de enkelte partienes kandidater
 5. Demokratiet i Athen på 400-tallet, da byen sto på toppen av sin makt, var et direkte demokrati uten politiske partier eller representanter. Folket gjorde avgjørelser selv, uten å måtte ha representanter. Ingen representerte andre enn seg selv, de deltok på like fot med en stemme hver
 6. Hvis vi bare ser på Nederland, er også virkelig snakke om demokrati? Direkte demokrati og representativt demokrati Den mest originale form for demokrati er direkte demokrati. Under utarbeidelsen av en lov, alle i beslutninger likt. Tenk på en bindende folkeavstemning eller offentlig forsamling, for eksempel, ble brukt av grekerne
 7. Direkte styre og lodtrækning I det athenske demokrati var både demos og kratos anderledes end i vores politiske system. Politisk deltagelse var eksklusivt be - grænset til borgerne, og borgere kunne alene være voksne, ind - fødte mænd. Borgerne var hver især herrer over deres egen oikos, husholdning, og disse husfædre havde til gengæld.

Nyheter - Dagens Hande

Demokrati indeholder mange aspekter og kan tage mange former. Man taler normalt om to måder at praktisere demokrati: Direkte demokrati og repræsentativt demokrati. I direkte demokrati er alle borgere direkte inkluderet i beslutningsprocessen. Det er nemmest at udføre den form for demokrati i mindre samfund, da det kan være svært for lande. Side1%af%3%|%Samfundsfag%A(6%elevtimer)% % Bastian%Emil%Jørgensen%2z,%maj%2013% Demokrati*ogintegration*i*EU* 1.#Given#kort#præsentation#af#begrebet#demokratiog#. Ordet demokrati stammer fra gresk, og betyr folkets regel. Fra tiden til det gamle Hellas har hittil definisjonen av ordet demokrati endret seg, ifølge de fleste politiske forskere i dag (og mest vanlige engelsktalende), refererer begrepet demokrati til en regjering valgt av folket, enten det er direkte eller representativt Da. dokumentar. Komikeren Beppe Grillo kjemper mot politisk arroganse og korrupsjon, og han gjør det på gata og på internett. Han starter folkebevegelsen Movimento 5 Stelle (Femstjernersbevegelsen), som overraskende vinner 25 prosent av stemmene ved parlamentsvalget og blir dermed Italias største enkeltparti

Demokrati/folkestyre. Avstemming av hvem som skal regjere landet. Rettferdig. Det motsatte av diktatur. Direkte demokrati. Avstemming ved hver eneste spesielle spørsmål som angår alle i samfunnet. Indirekte demokrati. Valg av storting og regjering, men når de som sitter der først har blitt valgt, kan de ta avgjørelser uten avstemminger Det undrer mig, hvorfor man ikke bruger Schweiz som eksempeldirekte demokrati. Landet er stabilt, rigt og befolkningen stolte over deres land, skønt man ikke er medlem af EU. Troels Brøgger, Bo Carlsen og Liliane Murray anbefalede denne kommentar Man har jo for eksempel både direkte og indirekte demokrati, flerpartisystem, topartisystem, kongress, senat, storting, riksdag osv. Demokrati kan være svært forskjelllig fra et sted til et annet

TuneHein - Ledelse, handlekraft, disruptio

 1. Idret
 2. valg - Store norske leksiko
 3. FAKE NEWS 14.08.2017 Vincent F. Hendricks Pag
 4. Reis Bakover - Tenk Fremove

Retsopgøret - danmarkshistorien

 1. Kjenn skol
 2. En faktaresistent politikk - vg
 3. Samfunnsfag - Hva står de politiske partiene for? - NDL

populær: