Home

Sociaal naturalisme

Sociological naturalism is a theory that states that the natural world and social world are roughly identical and governed by similar principles. Sociological naturalism, in sociological texts simply referred to as naturalism, can be traced back to the philosophical thinking of Auguste Comte in the 19th century, closely connected to positivism, which advocates use of the scientific method of. Literaire realisme zoekt zijn onderwerpen in het dagelijks leven. Vooral zij die met de sociale bypass de meest extreme naturalisme. Sociale roman Beeldende kunst Sociaal realisme in de kunst die kan worden geïdentificeerd met het realisme in de kunst wanneer toegepast op sociale kwesties Sociaal realisme is niet hetzelfde als socialistisch realisme, de officiële kunststijl van de Sovjet-Unie. De twee stromingen delen dezelfde oorsprong en themata, maar zijn niet hetzelfde. Socialistisch realisme kan omschreven worden als een specifieke tak van het sociaal realisme. Sociaal realisme per lan Johannes Marius ten Kate (1859-1896). Boomschuiten op het strand. Boomschuiten worden gereed gemaakt voor het vertrek. Het wachten is op hoog water. OP HOOP VAN ZEGEN toneeltekst-op hoop van zegen info over Heijerman

Social Policy By providing a unified picture of ourselves embedded in nature, culture, and biology, naturalism serves as the basis for enlightened social policies. Naturalism holds that persons are not self-created, but owe their successes and failures to the conditions into which they were born and developed Kunstenaars die in het genre werkten zagen zichzelf meer als journalist dan als kunstenaar. Ze portretteerden per slot van rekening de werkelijkheid - in tegenstelling tot een versie daarvan. Andere kunststromen gerelateerd aan het realistisch zijn onder andere naturalisme, sociaal realisme, hyper realisme, surrealisme en magisch realisme

Sociological naturalism - Wikipedi

Hiermee is deze kunststroming de wegbereider tot het latere zowel figuratieve als lyrisch abstracte expressionisme uit de 20e eeuw. Sociaal realisme dient niet verward te worden met het socialistisch realisme uit de Sovjet-Unie dat weliswaar dezelfde oorsprong en het zelfde thema heeft, maar toch een specifieke tak van het sociaal realisme is Het realisme vertoont dan ook een sociaal karakter. Het realisme baseert zich niet op een ideologie of een geestelijke en morele inhoud maar op de zichtbare werkelijkheid. (Het naturalisme daarentegen beperkt zich uitsluitend tot de weergave van de zintuiglijke waarneming.) De kunstenaars buigen zich over het lot van hun medemens In een tijd dat burgers revoluties ontketenden en de adel aan de kant zetten, ontstond er een nieuwe kunststroming waarin de werkelijkheid zo goed mogelijk werd afgebeeld

Sociaal realisme; Literatuur; Beeldende kunst; Socialistisch

In philosophy, naturalism is the idea or belief that only natural (as opposed to supernatural or spiritual) laws and forces operate in the world. Adherents of naturalism (i.e., naturalists) assert that natural laws are the rules that govern the structure and behavior of the natural universe, that the changing universe at every stage is a product of these laws His research focuses on methodological and ontological problems arising from the social sciences. He is the author of The Methodology of Experimental Economics (Cambridge University Press, 2005) and coeditor, with Daniel Steel, of The Philosophy of Social Science Reader (Routledge, 2011) In het naturalisme dat bij de overgang van de 19e naar de 20ste eeuw tegelijkertijd met het symbolisme op de voorgrond kwam, tekenen zich inhoudelijk twee lijnen af: enerzijds het pathologisch naturalisme (dat vooral in Nederland prominent was) en anderzijds het sociaal realisme (dat vooral in Vlaanderen navolging kende) Zen Meditation Healing music Deep sleep Relaxing Stress relief Calming music Soothing music 2 - Duration: 1:04:03. すべてうまくいく☆ 4,173,255 view

Exposities in Assen en Amsterdam Met de expositie Kazimir Malevich en de Russische avant-garde - van 19 oktober 2013 t/m 2 februari 2014 te zien in het Amsterdamse Stedelijk Museum - werd voor het eerst sinds jaren weer een grote tentoonstelling aan deze kunstenaar gewijd

Sociaal realisme - Wikipedi

 1. Andere essayisten wijden dan weer hun beschouwingen aan het sociaal realisme, dat zich ongeveer exclusief richt op de sociaal menselijke toestanden als arbeid, ziekte, ellende of geluk. Constantin Meunier, Pierre Paulus en Eugeen Van Mieghem zijn hiervoor Belgische voorbeelden, maar bij hen is de omschrijving heel wat moeilijker af te bakenen
 2. ing genuine laughs
 3. Naturalism. The logical outgrowth of literary Realism was the point of view known as Naturalism. This literary movement, like its predecessor, found expression almost exclusively within the novel. Naturalism also found its greatest number of practitioners in America shortly before and after the turn of the twentieth century
 4. g that all beings and events in the universe (whatever their inherent character may be) are natural. Consequently, all knowledge of the universe falls within the pale of scientific investigation

Sociaal realisme (1850-1900) - Leeskuns

 1. About once or twice every month I engage in public debates with those whose pressing need it is to woo and to win the approval of supernatural beings. Very often, when I give my view that there is no supernatural dimension, and certainly not one that is only or especially available to the.
 2. Het filosofisch naturalisme - in de betekenis van het uitsluiten van het bovennatuurlijke als een bron van kennis - is in opmars. De visie dat de werkelijkheid natuurlijk is en niets bovennatuurlijks bevat, blijkt overheersend te zijn in de wereld van de wetenschap, waarbij 'natuurlijk' iets te maken heeft met wat de wetenschap ons vertelt dat er is
 3. al justice, social justice, social policy, and behavioral health
 4. d, Seacrest reveals. 2013, Yunxiang Gao, Sporting Gender: Women Athletes and Celebrity-Making during China's National Crisis, 1931-45
 5. Ruse bestrijdt dat een naturalistische benadering van de ethiek ons een specifieke moraal kan voorschrijven. Het is echter precies deze denkwijze die de meeste ethici identificeren met naturalisme in de ethiek. Naturalisme in de ethiek en evolutionaire ethiek In de ethiek heeft 'naturalisme' een veel specifiekere betekenis
 6. Niet met zulke drama's, wel met zijn vele direct op de eigentijdse, herkenbare realiteit geënte stukken manifesteert hij zich als dè naturalistische dramaturg van de Nederlanden, en creëert hij een naturalisme dat sociaal engagement als eerste streefdoel heeft. Dit engagemen

Social Policy Naturalism

 1. Als aan alle proefpersonen dezelfde vooraf vastgelegde vragen worden gesteld, een zogenaamd gestructureerd interview, dan kunnen de antwoorden vergeleken worden. Nadelen van het interview zijn de neiging van mensen om sociaal wenselijke antwoorden te geven als het over gevoelige onderwerpen gaat en het feit dat de antwoorden niet objectief zijn
 2. Het naturalisme. Het stuk van Heijermans wordt ook wel naturalistisch genoemd. Wat maakt dit theater tot een naturalistisch stuk? Om daar antwoord op te geven is het eerst belangrijk om te weten wat er onder het begrip naturalisme wordt verstaan. In de tijd rond 1880 kwam als eerste het realisme op in het theater
 3. eerd is door gebeurtenissen van het ogenblik, zijn milieu en erfelijke belastingen

Kritisch realisme en sociologisch onderzoek. het aangepast realisme en naturalisme van het kritisch realisme (3) praktijk van het sociaal handelen zijn agentiale krachten uiteraard steeds Sociaal realisme, zowel in de schilderkunst als in de beeldhouwkunst. Bij het realistisch uitbeelden van de natuur en het leven van mens, dier en plant, verbeeldt de kunstenaar een aanklacht tegen sociaal schrijnende omstandigheden. Uit deze emotionele geladenheid ontstaat het later Editorial team. General Editors: David Bourget (Western Ontario) David Chalmers (ANU, NYU) Area Editors: David Bourget Gwen Bradfor

Realisme Archieven - Artleade

• 1870 Naturalisme = natuurwetenschappen waren steeds beter in staat gebleken wetten op te stellen en voorspellingen te doen. Dit gold ook voor menswetenschappen • Determinisme = Hippolyte Taine: `race, milieu, moment' je bent bepaald door je ras, je sociale klasse en het tijdperk waarin je geboren bent Ik zal proberen in dit artikel de familiegelijkenissen van de Nederlandse naturalistische roman duidelijk te omschrijven. Want al ben ik het eens met de meeste van bovengeciteerde opmerkingen van de handboekschrijvers, het is m.i. mogelijk het aantal kenmerken nog wat uit te breiden en in ieder geval wat meer te ordenen Being productive is all about using the right tools. With seamless integrations, travel and delivery action cards, and our Focused Inbox that automatically sorts what's importa

Sociaal realisme - Musée Fin-de-Siècle Museu

De natuurstaat en het sociaal contract Thomas Hobbes en Jean-Jacques Rousseau hadden zeer verschillende opvattingen over het wezen van de mens. Hobbes stelde dat het bestaan zonder de beschavende. Naturalisme in de laat negentiende-eeuwse schilderkunst is een lastig te definiëren begrip, zo blijkt uit verschillende kunsthistorische studies. Over één kenmerk ervan lijken kunsthistorici het echter eens

Dit had eveneens gevolgen voor de verbeelding in de kunst. Hierdoor ontstond het naturalisme. In het naturalisme in het theater, probeerde men via een keten van oorzaak en gevolg, het bestaan van de mens te ontdekken en de constructie van de werkelijkheid daarmee bloot te leggen Het realisme vertoont dan ook een sociaal karakter dat zich direct op het heden, niet meer naar het verleden richt. Het realisme baseert zich nog op een ideologie, een geestelijke en morele inhoud. Het naturalisme daarentegen beperkt zich uitsluitend tot de notering en weergave van de zintuiglijke waarneming Publication date 2012 Title Variation Evolution two point o Series The frontiers collection, 1612-3018 Note Most papers originally presented at the International Darwin Conference held Sept. 24-26, 2009, at the University of Bradford, West Yorkshire, UK. Cf. foreword and conference's website Het gezin zou de sociaal-democratie later enige vooraanstaande leden leveren. Na zijn eindexamen aan de HBS in 1883 moest de jonge Herman in de handel, hoewel hij veel meer voor de journalistiek voelde. Via een kennis van zijn vader kwam hij bij de Wissel- en Effectenbank

[filosofie] - Het constructivisme (ook wel: sociaal-constructivisme) is een psychologische kennistheorie die stelt dat verschijnselen in de werkelijkheid sociale constructies zijn. Daarmee wordt bedoeld, dat een bepaald verschijnsel slechts ervaren wordt als iets dat werkelijk bestaat en van andere zaken onderscheidbaar is,.. Sociaal engagement in de schilderkunst (19e eeuw) Pieter Stallen, maart 2018 Tijdsbeeld Begin 19e eeuw onderscheidt zich van de voorgaande perioden doordat zich een nieuwe groep in de maatschappij opkomt: de arbeiders. Deze periode werd ingeluid door twee ingrijpende veranderinge Men spreekt dan van sociaal realisme, zowel in de literatuur als in de schilderkunst en de beeldhouwkunst. Anders dan het naturalisme dat in de Renaissance opgang maakt en tijdloos wil zijn in. Sociaal Determinisme. Volgens het absoluut determinisme volgt een situatie in het heelal onontkoombaar uit de vorige situatie. Hieruit zou de conclusie kunnen worden getrokken dat de vrije wil van de mens niet bestaat, omdat beslissingen enkel op één manier genomen zouden kunnen worden

Kortom, van beide stromingen zie je kenmerken in het toneelstuk. Toch vind ik het toneelstuk meer realistisch dan naturalistisch er zitten namelijk net iets meer kenmerken van het realisme dan van het naturalisme. Qua tijd past het toneelstuk beter in het naturalisme, maar Herman Heijermans stond erom bekend een goede realist te zijn De teksten passen bij de context sociaal, tijdvak 1900-1945 maar er is ook link met de context politiek uit datzelfde tijdvak. 4.1 - In 'Die Kunst ist im Gefahr' uit 1925, geeft Grosz een samenvatting van zijn inzichten in de oorlog. Beschrijf vijf van deze inzichten Study 27 Eurolit 3 - Week 5: Realisme, Naturalisme, Madame Bovary flashcards from Vivian B. on StudyBlue. Flashcards. dienen als sociaal onderzoek, vrijheid van. De Russische schrijver Tsjechov heeft ooit gezegd dat als in het begin van een roman (of toneelstuk) een geweer aan de muur hangt, dit verderop in het verhaal ook moet afgaan. Het onderwerp van deze romans is de natuurgetrouwe uitbeelding en/of sociaal-psychologische analyse van mens en maatschappij

Wat is het verschil tussen Social Enterprise and Social Entrepreneurship? • Belangrijkste bezorgdheid: • Sociaal ondernemerschap geeft aandacht aan het bereiken van maatschappelijke doeleinden (dwz gemeenschapsprobleem) met de nadruk op het ondernemen van ondernemingsmogelijkheden, innovativiteit, risicovolume, enz. doelen (milieu en menselijk welzijn) zonder nadruk te leggen op het. Sociaal Realisme Beeldhouwwerk Oogillustratie Kunstgeschiedenis Impressionisme Realisme Kunst Olieverf Op Doek Karikatuur Canvassen Honoré Daumier (French, 1808 - Republic, 1848 is a self-explanatory allegorical painting that describes, PERFECTLY, the current situation in America

La thèse d'indétermination de Quine est souvent considérée comme découlant de l'adoption d'un point de vue naturaliste. Contre cette lecture, qui manque la distinction entre empirisme et naturalisme, nous montrons comment l'indétermination est fondée dans une philosophie demeurant empiriste malgré la critique des deux dogmes de l'analyticité et du réductionnisme Groenten uit Balen is een toneelstuk gebaseerd op een negen weken durende staking in Balen, Belgische Kempen in 1971. Deze staking werd gedramatiseerd aan de hand van de belevenissen van één arbeidersgezin Hij wordt gezien als het belangrijkste voorbeeld voor de stroming van het naturalisme dat rond 1870 opkomt. In de wetenschap had het 'positivisme' zijn intrede gedaan: men hield zich bezig met objectief waarneembare feiten, die volgens wetten van oorzaak en gevolg verklaard konden worden. Dat gold, dacht men, ook voor het menselijk gedrag

Het naturalisme ging ervan uit dat een mens gevormd wordt door drie factoren: erfelijke aanleg, sociaal milieu (opvoeding) en de tijd waarin een mens wordt grootgebracht en leeft. De erfelijke aanleg en de opvoeding zijn samengevat in het vorige fragment toneelschrijver en sociaal-democraat, is geboren te Rotterdam op 3 december 1864 en overleden te Zandvoort op 22 november 1924. Hij was de zoon van Herman Heijermans, journalist, en Matilda Moses Spiers. Louis Heijermans, Ida Heijermans en Marie Heijermans waren broer en zussen van hem. Op 30 maart 1898 trad hij in het huwelijk met Maria Sophia. In dezelfde tijd dat het Naturalisme opkwam, keerde een deel van Duitsland zich af van de realistische en naturalistische literatuur. Ze reageerden namelijk heel anders op de moderne maatschappij, wat komt doordat het naturalisme nogal eenzijdig de nadruk legde op materialisme, de wereld van alledag en op ales wat als lelijk werd ervaren. Er. Tijdens de eerste -meestal donkere- periode, hebben deze boeren bijna een eigen leven, als een aparte sociale groep die door de schilder, als buitenstaand stadsmens, wordt 'bestudeerd': zonder in sociaal naturalisme te vervallen worden zijn boeren met hun 'boerse' manieren en bijzondere fysionomie, door M.'s scherp oog waargenomen, en op een ' olijke' wijze op het doek gebracht Het realistische en naturalistische drama. Dramatiseren van realistische thema's. Nauwkeurige analyse van de miserie van de mens aan de hand van waarneembare en determinerdende factoren zoals erfelijkheid, milieu, aanleg, opvoeding

Rousseaus hoofdwerk is Het sociaal contract. Daarin pleit hij voor soevereiniteit van het hele volk, waarvan ieder lid gelijke rechten bezit. Daarnaast moet het door de maatschappij aangewakkerde eigenbelang opgeheven worden in een algemene wil. Voor Rousseau is de gemeenschap het eindpunt van de democratie, niet het individu Bekijk het bord Kunst | Naturalisme van Wim Barbier op Pinterest. | Meer ideeën over Impressionism, Paintings en Barbizon school. bekijke Sociaal-emotionele ontwikkeling: Ouders, broers en zussen, leerkrachten, leeftijdgenoten, begeleiders, zijn allen belangrijke personen in de ontwikkeling van een kind. Via contacten met anderen leert een kind so­ciale en emotionele vaardigheden

literatuurgeschiedenis

De roman behoort tot de naturalistische stroming. Zola was de eerste die deze term gebruikte in een literaire context. Een van de kenmerken van naturalisme is het determinisme, dat zie je terug in De Mijn, de mensen ontlopen hun lot niet doordat hun afkomst bepaalt hoe hun leven zal verlopen foto schilderij - Canvas schilderij vernieuwen. De verbazing is dan ook vaak groot wanneer de eigenaar een schilderij weer komt ophalen en blijkt dat het schilderij de heldere, sprankelende kleuren en diepte heeft teruggekregen

(1) Div., Positionsbestimmungen - Zur Geschichte marxistischer Theorie von Literatuur und Kultur, Reclam 1977; Mehring benoomde het naturalisme als een soort van 'burgerlijk socialisme', dat zich met bittere kritiek tegen uitgroeisels van het kapitalisme keert, echter niet om de maatschappelijke orde te vernietigen, 'doch juist om haar te zuiveren, te versterken en als hun onveranderlijk Realismo es la denominación de un estilo o movimiento pictórico que se dio en Francia a mediados del siglo XIX, cuyo principal representante es Gustave Courbet.El propio pintor fue quien acuñó el término al dar nombre al pabellón que hizo construir para una provocativa exposición de 1855, alternativa al Salón de París, bajo el título Realismo

De mens kan niet zonder opvoeding. Opvoeden is het begeleiden van kinderen op weg naar hun volwassenheid. De opvoeder is niet steeds bewust aan het opvoeden, want veel opvoedingsmomenten zijn verweven in gewone situaties PDF | Amsterdam-based Pst Pst (1896-1898) was more than an erotic magazine. It not only tried to excite and provoke its audience with drawings of naked ladies and obscene jests, it also contained.

kunst in de negentiende eeuw: het Realism

 1. Hoewel Flaxman er in zijn monografie uit 1954 (nog steeds de enige gedegen studie over Heijermans) al op wees dat Heijermans geen naturalist genoemd kan worden, wordt hij door de literaire deskundigen tamelijk eensluidend bij het naturalisme ingedeeld. Het feit dat dit volledig in strijd is met Heijermans' eigen intenties wordt veronachtzaamd
 2. g in de beeldende kunst, muziek en literatuur die in het fin de siècle opgang maakte, in eerste instantie in Frankrijk, maar spoedig daarna ook elders in Europa. Het ontstaan van het symbolisme is te zien als een reactie op het rond 1850 do
 3. Het naturalisme ging ervan uit dat een mens gevormd wordt door drie factoren: erfelijke aanleg, sociaal milieu (opvoeding) en de tijd waarin een mens wordt grootgebracht en leeft. De erfelijke aanleg en de opvoeding zijn samengevat in het vorige fragment. Het volgende segment zet Willems visie uiteen over de invloed van de tijd waarin men leeft
 4. Het verschil tussen het naturalisme 2.0 en het naturalisme 1.0 is dat het naturalisme 2.0 oog heeft voor de mens. In de jaren zestig en zeventig was men er van overtuigd dat fysici spoedig een alomvattende theorie van de werkelijkheid zouden vinden. Maar de geordende, eindige wereld van Spinoza en Einstein bestaat niet
 5. De keuze van het sociaal beleid in de Nederlandse ontwikkelingsgebieden als casus voor dit onderzoek berust op een drietal overwegingen. Ten eerste wilde ik de aandacht richten op de naoorlogse verzorgingsstaat. Op de nauwe banden tussen de verzorgingsstaat en de in dezelfde tijd opkomende sociologie is al gewezen

tot welke stroming behoort Theo Thijssen? - Startpagina

Moved Temporarily The document has moved here mate sociaal. Tot slot beargumenteren we dat de epistemologie de 'studie van mensen' moet zijn, en geen abstracte wetenschapsfilosofie. Naturalisme zonder. Evolutionair denken, convergentie vs divergentie, theïsme vs antitheïsme, naturalisme, sciëntisme, paradigmata, teleologie, reductionisme, sociaal constructionisme, Humane Genoom, neurowetenschappen, kwantumfysica, chaosfasen, complexificatie.. Waar kun je zulke dingen nu voor gebruiken? Wat voor nut heeft al dat gepieker eigenlijk

romantiek& realisme & de prerafaelieten kunstgeschiedenis

Verisme in de beeldende kunst Verisme: het verisme is een realistische en levensechte weergave. Het begrip slaat vooral op een stroming binnen de Nieuwe Zakelijkheid ( neue-sachlichkeit )in de jaren '20, waarbij een sociaal-kritische geëngageerde houding aan het licht kwam Le naturalisme dialectique : Le naturalisme dialectique est une philosophie dialectique développée pour servir de base éthique à une société basée sur les principes de l'écologie sociale. Son principe est que « ce qui devrait être » doit servir de base éthique à « ce qui est » [ 1 ] , sous forme de choix raisonnés Ja, lezen kan je wel natuurlijk. Maar toetsen leesvaardigheid blijken soms toch best pittig. Hier vind je een aantal aanwijzingen om zelfstandig te oefenen voor toetsen Naturalisme, relativisme en emotivisme *Naturalistische visie op ethiek : men kan waarde-oordelen afleiden uit feiten, die eventueel wetenschappelijk kunnen worden vastgesteld (Vb. Het is goed om sociaal gedrag te vertonen en a-sociaal gedrag moet worden afgekeurd

Een uitgebreide kunstgeschiedenis: Het Realisme - //Venster

Ze gebruikten felle, niet natuurlijke kleuren, en de vormgeving werd geïnspireerd door de kunst van primitieve volken. Door hun bewondering voor Japanse houtsneden, kreeg de grafische kunst een nieuwe impuls sociaal-psychologische analyse van mens en maatschappij over in het naturalisme . Samenvatting: de Nederlanden •Romantische literatuur ('gevoelens'

Naturalism (philosophy) - Wikipedi

Sociaal-economische achtergronden Impressionisme, naturalisme, symbolisme en neoromantiek waren het belangrijkst. De Beweging van Tachtig(1880-1894 Evolutie als filosofisch argument tegen het naturalisme In de wetenschap gaat men uit van een methodologisch naturalisme, waarbij men werkt alsof er geen wonderen, bovennatuurlijke of niet waarneembare krachten en entiteiten zijn Omdat sociaal-wetenschappelijke kennis dan steeds gelijk is aan de som van fysische gegevens en onzekere informatie (over hoe sociale fenomenen aan deze fysische gegevens kunnen gerelateerd worden), is deze kennis minder betrouwbaar dan fysische kennis. Of anders geformuleerd: voor ieder sociaal-wetenschap Methoden&technieken - Samenvatting Methoden en technieken van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Samenvatting vak methoden en technieken 2016-2017. Universiteit / hogeschool. Katholieke Universiteit Leuven. Vak. Methoden en technieken van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek S0A18A. Geüpload door. Leen Lingier. Academisch jaar. 16/1 Samenvatting - Le Realisme en Le Naturalisme Een duidelijke samenvatting over deze stromingen en hun invloed op Frankrijk en de Franse cultuur

Philosophy of the Social Sciences: Naturalism and Anti

Je moet een premium account hebben om het het volledige document te kunnen zien. Probeer nu 30 dagen grati Het naturalisme bestond dus al in Nederland en dat dit met het stuk van Buysse ook het geval is vindt zijn oorsprong in zijn landelijk leven van de Leiestreek [Nevele/Afsnee/Deurle]. Hij werd er dagelijks geconfronteerd met de miserie van de boeren, zijn mindere klasse

Chart and Diagram Slides for PowerPoint - Beautifully designed chart and diagram s for PowerPoint with visually stunning graphics and animation effects. Our new CrystalGraphics Chart and Diagram Slides for PowerPoint is a collection of over 1000 impressively designed data-driven chart and editable diagram s guaranteed to impress any audience De eerste vrede ontstaat dus niet door middel van een sociaal contract, maar doordat de een de ander onderwerpt. De slaaf is degene die zich laat onderwerpen (en in zijn keuze voor het leven boven de vrijheid in wezen het dierzijn niet ontstijgt), de meester is degene die een vrij en waarachtig persoon is Marcellus Emants (1848-1923) is een van de weinige voorbeelden van het naturalisme in de Nederlandse literatuur en wordt gezien als voorloper van de Tachtigers. Hij deelt de visie op de autonomie van de kunst van de Tachtigers maar blijft buiten deze stroming omdat hij zich niet aangetrokken voelt tot hun uitbundige taalgebruik Kunstgeschiedenis van het realisme: een artikel over Jean-François Millet, die de eenvoud van het boerenleven verbeeldde. Deze Franse kunstenaar wordt gerekend tot de belangrijkere schilders van de School van Barbizon, een groep kunstenaars die halverwege de negentiende eeuw direct in de buitenlucht schilderden, in de bossen rondom Fontainebleau

populær: