Home

Sosiaalihuoltolaki 2017

Asiasanat sosiaalihuolto, sosiaalihuoltolaki, sosiaalipalvelut Oppaassa on otettu huomioon 30.4.2017 mennessä voimaan tulleet lakimuutokset. Oppaan tekemisessä on hyödynnetty valtakunnallisella koulutuskierroksella tehtyjä j Kuntainfo 04/2015: Uusi sosiaalihuoltolaki ja siihen liittyvät keskeiset muut lainsäädäntömuutokset; Tiedotteita ja uutisia. Sosiaalihuoltolaki lisää matalan kynnyksen palveluja (30.12.2014) Uusi sosiaalihuoltolaki lisää matalan kynnyksen palveluja lapsille ja nuorille (18.9.2014

Vuoden 2015 huhtikuun alusta tuli voimaan uusi sosiaalihuoltolaki (1301/2014). Sosiaalihuoltolaissa säädetään sosiaalisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämisestä sekä muista sosiaalihuollon kunnallisista tehtävistä ja palveluista sekä niiden toteuttamisesta. Laki koskee kaikkia asiakkaita lapsista vanhuksiin Valtioneuvosto ; Suomessa on 12 ministeriötä, jotka vastaavat omalla toimialallaan asioiden valmistelusta ja hallinnon toiminnasta Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 162/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi Sosiaalihuoltolaki ja sosiaalinen kuntoutus Sammandrag Puromäki Henna, Kuusio Hannamaria, Tuusa Matti, Karjalainen Jarno. Socialvårdslagen och social rehabi-litering. Kommunenkätens resultat. Institutet för hälsa och välfärd (THL). Arbetsdokument 47/2016. 56 sidor. Helsingfors 2017

Tällä lailla kumotaan sosiaalihuoltolaki (710/1982). Kumotun lain 2 luku, 25, 26, 26 a, 27 d, 27 e ja 40 § sekä 5 ja 8 luku jäävät kuitenkin voimaan. Jos muualla lainsäädännössä viitataan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleeseen sosiaalihuoltolakiin, sen asemesta sovelletaan tätä lakia, jollei tässä laissa toisin säädetä Uusi sosiaalihuoltolaki ja siihen liittyvät muut lainmuutokset ovat tulleet pääosin voimaan 1.4.2015. Tässä yhteydessä myös lastensuojelulakiin on tehty huomattavia muutoksia. Näiden lakien ohella muutoksia on tehty 21 muuhun lakiin Valvira on sosiaalihuollon valtakunnallinen ohjaus-, lupa- ja valvontaviranomainen. Se myöntää toimintaluvan yksityisille sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajille silloin kun ne toimivat useamman kuin yhden aluehallintoviraston alueella

Suomen Kuntaliitto on kuntasektorin edunvalvoja, kehittäjäkumppani sekä asiantuntija- ja tietopalvelujen tarjoaja.Kuntaliiton jäseniä ovat Suomen kunnat ja kaupungit. Toiminnassamme ovat mukana myös maakuntien liitot, sairaanhoitopiirit, muut kuntayhtymät sekä kuntataustaiset osakeyhtiöt Sosiaalihuoltolaki uudistuu: lapsiperheet 1. Sosiaalihuoltolaki uudistuu Uusi sosiaalihuoltolaki (1301/2014) ja siihen liittyvät muut lainsäädäntöuudistukset Sosiaalihuoltolain aluekierros, kevät 2015/ Lapsiperheet 9.3.201 Sosiaalihuoltolaki: keskeinen sisältö ja muutokset Sirkka Rousu syksy 2015 Esityksen osa-alueet 1. Lain tarkoitus ja keskeiset muutokset 2. Tuen tarpeet ja palvelut 3. Palvelujen laadun varmistaminen 4 SOSIAALIHUOLTOLAKI UUDISTUU ALUEKIERROS KEVÄT 2015 Miten varmistetaan palvelujen hyvä laatu ja lainmukainen toiminta? Elina Uusitalo, ylitarkastaja, Valvira

Käsitteen tyyppi CONCEPT Ehdotettu termi suomeksi sosiaalihuoltolaki Ehdotettu termi englanniksi Social Welfare Act Ehdotettu termi ruotsiksi Socialvårdslag Ehdotetut temaattiset ryhmät (YSA-ryhmät) 69 Oikeus. 2017 · 1 comment Closed sosiaalihuoltolaki #5269. Finto-ehdotus opened this. Sosiaalihuoltolaki sisältää useita säännöksiä, joilla pyritään varmistamaan, että haavoittuvassa asemassa olevat asiakkaat saavat riittävästi tukea, jotta heille saataisiin annettua heidän tarvitsemansa palvelut. Sosiaalihuoltolain mukaista erityistä koskevia säännöksien soveltamist -21.3.2017 Etunimi Sukunimi1 Sosiaalihuolto sote-uudistuksessa Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website Sosiaalihuoltolaki ja sosiaalinen kuntoutus : Kuntakyselyn tulokset Puromäki, Henna; Kuusio, Hannamaria; Tuusa, Matti; Karjalainen, Jarno (2017

Uusi sosiaalihuoltolaki ja lastensuojelulain muutokset astuivat pääosin voimaan 1.4.2015. Uudistus aiheutti muutoksia lapsiperheiden palvelujen tarpeen arviointiin ja järjestämiseen. STM:ssä on valmisteilla soveltamisopas. Kysymyksiä ja vastauksia uudesta sosiaalihuoltolaist Asiasanasto. Edilexin asiasanasto on hierarkinen kokonaisuus, jossa eri asiasanojen välille on rakennettu hierarkiset ja semanttiset viittaukset. Asiasanaston lisäksi asiasanat toimivat pikahaussa. Haun laajentaminen tai tarkentaminen ja liikkuminen rinnakkaisten asiasanojen välillä onnistuu helposti oikean reunan linkeistä

Uusi sosiaalihuoltolaki ja samassa yhteydessä annetut muut lakimuutokset tulevat pääsääntöisesti voimaan 1.4.2015. Kotipalvelua koskevia säännöksiä sovelletaan kuitenkin jo vuoden 2015 alusta Ikääntyneihin suoraan vaikuttavat sosiaalihuoltolaki ja vanhuspalvelulaki ovat vastikään uudistuneet. Tarkemmin sosiaalihuoltolaki tulee voimaan asteittain, alkaen vuoden 2015 alusta. Aikaisempi versio on vuodelta 1984. Vanhuspalvelulaki astui voimaan Suomessa 1.7.2013. Sosiaalihuoltolaki on yleislaki koskien sosiaalipalveluja, toimeentulotukea, sosiaaliavustuksia ja niihin liittyviä toimia

Sosiaalihuoltolaki on yleislaki koskien sosiaalipalveluja, toimeentulotukea, sosiaaliavustuksia ja niihin liittyviä toimia. Sen tavoitteena on asiakaskeskeisyys, jotta heille tulisi sosiaalipalveluihin, toimeentulotukeen, sosiaaliavustuksiin ja niihin liittyviä toimintoja johdonmukaisempi ja eheä sekä kevyt kokonaisuus Sosiaalihuoltolaki on yleislaki, jonka perusteella myönnetään sosiaalihuollon palveluja niitä tarvitseville henkilöille, ominaisuuksista tai vammoista riippumatta. Sosiaalihuoltolaki koskee sosiaalipalveluja, toimeentulotukea, sosiaaliavustuksia ja niihin liittyviä toimintoja

Uusi sosiaalihuoltolaki - Sosiaali- ja terveysministeri

 1. Vammaispalvelut ja sosiaalihuoltolaki . Vammaisten henkilöiden palvelujen kokonaisuuteen kuuluu usein monenlaisia eri palveluja ja tukitoimia, joita voi olla tuottamassa ja järjestämässä useampi taho. Vammaisten, kuten muidenkin henkilöiden tarvitsemat sosiaalipalvelut järjestetään.
 2. takyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja.
 3. Sosiaalihuoltolaki: keskeinen sisältö ja muutokset Vantaan henkilöstökoulutus 2015 Katriina Rantala-Nenonen ja Sirkka Rousu Koulutuksen aikataulu Aamupäivien koulutukset 8.30 Avaus ja Vantaan edustaja

FCG Finnish Consulting Group Oy. Osmontie 34, 00610 Helsinki tai PL 950, 00601 Helsinki. Puhelin 010 4090 Faksi 010 409 500 THL on kansallinen asiantuntijalaitos, joka tarjoaa luotettavaa tietoa terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. THL tutkii ja seuraa väestön hyvinvointia ja terveyttä ja kehittää toimenpiteitä niiden edistämiseksi 1.1.2017 alkaen palveluiden järjestämisestä ja tuotannosta vastaa kahdeksan vanhus- ja vammaispalvelujen hyvinvointialuetta Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä. Vanhus- ja vammaispalvelujen hyvinvointialueet ovat Mikkeli-Haukivuori, Juva, Kangasniemi, Mäntyharju, Hirvensalmi, Pertunmaa, Ristiina-Suomenniemi ja Puumala

Tällä lailla kumotaan sosiaalihuoltolaki (710/1982). Kumotun lain 2 luku, 25, 26, 26 a, 27 d, 27 e ja 40 § sekä 5 ja 8 luku jäävät kuitenkin voimaan. Jos muualla lainsäädännössä viitataan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleeseen sosiaalihuoltolakiin, sen asemesta sovelletaan tätä lakia, jollei tässä laissa toisin säädetä Uusi sosiaalihuoltolaki ja siihen liittyvät muut lainmuutokset ovat tulleet pääosin voimaan 1.4.2015. Tässä yhteydessä myös lastensuojelulakiin on tehty huomattavia muutoksia. Näiden lakien ohella muutoksia on tehty 21 muuhun lakiin 1. peatükk ÜLDSÄTTED § 1. Seaduse ülesanne (1) Seadus sätestab sotsiaalhoolekande organisatsioonilised, majanduslikud ja õiguslikud alused ning reguleerib sotsiaalhoolekandes tekkivaid suhteid. (2) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi 1 (1) Lomake lähetetään osoitteella PoSa, Peruspalvelukeskus virastotalo, PL 46, 38701 KANKAANPÄÄ Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014) Ilmoitusvelvollisuus, Sosiaalihuoltolaki 35

Sosiaalihuoltolain soveltamisopas - julkaisut

 1. aari aiheesta, jossa sivistys- ja kulttuuritoimen, hyvinvointipalvelujen, työllisyyspalvelujen, Kelan, Nuorisotakuuohjelman ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa tunnistettiin nuorten palveluiden koordinointiin liittyviä haasteita sekä käynnistettiin alueellisten toi
 2. Vuoden 2017 heinäkuuhun mennessä Viron uusi hallitus aikoo nostaa oluen verotusta 65 % nykyisestä, ja lisäksi vuoteen 2020 mennessä yhteensä 160 % (Uusi Suomi). Suomessakin ollaan uudistamassa alkoholilakia
 3. sosiaalihuoltolaki (FINLEX 30.12.2014/1301) puolestaan määrittelee nuoreksi 18-24-vuotiaan henkilön. Maailman terveysjärjestö (WHO 2017) määrittelee nuoret 10-19 vuotiaiksi ja Aalberg ja Siimes (2007) puolestaan 12-22 vuoden ikäisiksi. Nuoruusikä voidaan Dunderfeltin (1997) mukaa
 4. Sosiaalityöntekijöiden seuran keskustelutilaisuudessa pohditaan, miksi sosiaalihuolto ei näy sotessa ja mitä sille voisi tehdä. Keskustelutilaisuus järjestetään 9.3.2017 Helsingissä.
 5. Uusi sosiaalihuoltolaki ei vähennä ainakaan ammattilaisten arjen tekstikeskeisyyttä. Sen mukaan asiakkaalle on tehtävä paitsi asiakassuunnitelma (39. §) myös palvelutarpeen arviointi (37. §), johon kirjataan sellaisia asioita kuin yhteenveto, johtopäätökset, mielipide ja arvio
 6. takyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista
 7. nast

Pääministeri Sipilän hallituksen ohjelma. Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelma annettiin tiedonantona eduskunnalle 29.5.2015. Hallitusohjelm Title: Microsoft Word - Yhteydenotto ilmoitus sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi Author: pertti.kukkonen Created Date: 6/14/2017 11:27:29 A taxa_0617.htm[30.5.2017 8.39.49] SJC03 Kiinnikkeiden paikan määritys ja etsauskiinnitys, laaja 42,00 SJC10 Rengaskiinnike/hammas 9,00 SJC20 Ekstraoraalivetojärjestelyt ja käytön opetus, kiinteä koje 6,00 SJC40 Kiinteän oikomiskojeen purkaminen, suppea 10,00 SJC50 Kiinteän oikomiskojeen purkaminen leukaa kohden 17,0 sosiaalihuoltolaki on ensisijainen ja vammaispalvelulaki toissijainen laki. Myönnettäessä vammaispalvelulain mukaisia palveluja, on eri Oppaan tiedot pohjautuvat 2/2017 tietoihin, eikä niissä ole huomioitu Maakuntahallinnon ja Sote-uudistuksen mukanaa

Julkaisu - Sosiaali- ja terveysministeri

Rahallinen vaikutus on merkittävä (Yle uutinen, 2017). Sosiaalihuoltolaki määrittelee päihdetyön tavoitteeksi päihteisiin liittyvää huonovointisuuden ja turvattomuuden vähentämistä ja päihteettömyyden lisäämistä (Sosiaalihuoltolaki, 2014) Vuonna 2017 asiakasmäärät pysyvät pääosin vuoden 2016 tasolla. Hyvinkäällä on yksi asu-misyksikkö siirtynyt kunnan omaksi toiminnaksi elokuussa 2016. Järvenpäähän valmistuu uusi pienkerrostalo vuoden 2017 viimeisellä kvartaalilla. Espoossa on laajennettu päiväaikaisen toi-minnan tiloja asiakasmäärän lisäännyttyä

HE 162/2017 vp - eduskunta

4 3 LÄHIHOITAJAN AMMATTI Lähihoitaja työskentele päivittäin henkisesti ja fyysisesti lähellä potilaana ja asiakkaana olevaa ihmistä. Lähihoitaja tukee, ohjaa, auttaa ja hoitaa kaikenikäisiä, kulttuuritaustaltaan ja elämäntilanteeltaan erilaisi 1.4.2015 astui voimaan uusi sosiaalihuoltolaki, jonka myötä sosiaalipalvelujen painopiste siirtyi korjaavista erityispalveluista ennaltaehkäiseviin yleisiin palveluihin. Lastensuojelun osalta tämä tarkoittaa sitä, että osa perheistä, jotka aiemmin olivat lastensuojelun asiak-kaita, saa palvelut nyt yleisen sosiaalihuollon kautta 5.1 Lasten kotihoidon tuki, yksityisen hoidontuki ja joustava hoitoraha 5.2 Osittainen hoitoraha 5.3 Alle 16-vuotiaan vammaistuki 5.4 Omaishoidon tuki 5.5 Sosiaalityö ja palveluohjaus 5.6 Päivähoito 5.7 Koulupäivän aikainen omahoidon tuki 5.8 Koulunkäyntiavustaja / koulunkäynninohjaaja 5.9 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta sekä loma-ajan hoito 5.10 Hoitoapua kotiin 5.11.

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 - Säädökset - FINLE

 1. Kesäyliopiston koulutustarjonta. Valitse haluamasi hakuehdot Näytä-rivin valikosta ja klikkaa Hae. Choose the terms for your search from Näytä and press Hae.. Valittavanasi ovat seuraavat hakuehdot: Valitse kategoria: valitse se aihealue, jonka koulutukset haluat saada näkyviin; Valitse se kesäyliopiston toimipaikka, jonka koulutukset haluat näkyviin
 2. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on runsaasti aikuiskoulutuksia, tutkinnoista lyhyempiin päivityksiin. Opiskele ammattikorkea- tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto, jolla on oikeaa imua työmarkkinoilla. Aikuiskoulutuksemme on suunniteltu siten, että voit opiskella töiden ohella. Tutustu ajankohtaisiin aikuiskoulutuksiin ja lähde rohkeasti urallasi eteenpäin
 3. Jäsenkysely 2017 Lisäksi yllättävän moni maksaa itse sellaisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista, jotka ovat asiakasmaksulain perusteella maksuttomia palveluja. Kokonaisuudessaan jäsenkysely näyttää Invalidiliiton jäsenistön kuitenkin melko hynin toimeentulevana ja tyytyväisenä tilanteeseensa. 40 %:lla vastaajista on.
 4. The latest Tweets from Tove Ruokoja (@ToveRuokoja). Projektipäällikkö (äitiyslomalla), sosiaali- ja terveydenhuollon valmius ja jatkuvuudenhallinta -hanke, Kuntaliitto, VTM sosiaalityöntekij

Sosiaalityö on ammatillista toimintaa, jossa tavoitteena on yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointi; siinä pyritään sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseen, vähentämiseen ja poistamiseen.. Sosiaalityön yliopistokoulutuksen yksiköiden muodostaman yhteistyöverkoston Sosnetin määritelmän mukaan sosiaalityöllä tarkoitetaan sosiaalityöntekijän yliopistokoulutuksen saaneen. • Palvelujen sisältö: terveydenhuoltolaki, sosiaalihuoltolaki ja muu sote- 3 16.5.2017 . 4 16.5.2017 - Palvelun tuottajan vaatimukset • Kaikkien sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien on täytettävä perusvaatimukset, jotta voi pääst

Uusi sosiaalihuoltolaki sekä lastensuojelulain ja muiden

Sosiaalihuolto - Valvir

Neljännessä ennakointityöpajassa 14.2.2017 kuultiin Tuija Åstedtin, Helsingin Diakonissalai-tos, esitys tulevaisuuden osaamistarpeista palvelujen kehittämisen näkökulmasta. Työpajan tavoitteena oli osaamistarpeiden työstäminen tehtävä- ja ammattiryhmittäin sekä niiden Vuonna 2017 voimaan astuneen uudistetun tartuntatau­tilain mukaan myös sosiaalihuollon toimintayksiköi­den on torjuttava suunnitelmallisesti hoitoon liittyviä infektioita. Sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilö vastaa toimintayksikkönsä hoitoon liittyvien infektoiden torjunnasta ja asianmukai­sesta mikrobilääkkeiden käytöstä

Suomen Kuntaliitto Kuntaliitto

Näin viittaat tähän julkaisuun. Koivunen, K. 2017. Asiakas- tai ihmislähtöisyys - tasavertaisuutta ja vastavuoroisuutta ammattilaisten ja palvelun käyttäjien kanssa. ePooki Sosiaalihuoltolaki 35 § Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi . Jos terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö, sosiaalikuraattori taikka sosiaalitoimen, opetustoimen, liikuntatoimen, lasten päivähoidon

Sosiaalihuoltolaki uudistuu: lapsiperheet - SlideShar

voimaan 1.1.2017) merkinnät tietojen luovuttamisesta ja saamisesta (10 ja 11 §:t) alaikäisen asiakkaan kielto-oikeus (12 §) päätöksen toimeenpanoon liittyvät kirjaukset (19 §) asiakasasiakirjalaki 16 § ja sosiaalihuoltolaki 39.2 §. Sosiaalihuoltolaki. 3.3.3 Vammaispalvelulain mukainen kuljetus- ja saattajapalvelu. Kunnan on järjestettävä vammaispalvelulain mukaan vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen. Kysymyksessä on vaikeavammaiselle henkilölle subjektiivinen oikeus 21/06/2017 Oikeustieteet, UEF Law School . Heidi Poikonen, Anssi Keinänen Sosiaali- ja terveydenhuollossa sosiaalihuoltolaki ja terveydenhuoltolaki ovat perinteisesti toimineet yleislakeina, joita täydentämässä ovat olleet eri asiakasryhmien erityislait

Sosiaalihuoltolaki: keskeinen sisältö ja muutokset

 1. Sairaanhoitokorvaukset. Kela korvaa osan kustannuksista, jotka aiheutuvat käynnistä yksityisessä terveydenhuollossa. Myös videoyhteyden välityksellä annetuista hoidoista maksetaan korvaus
 2. Uudistettu sosiaalihuoltolaki tuli voimaan 1.4.2015 . Tavoitteena edistää sosiaalihuollon yhdenvertaista kilta/päihdetyö) syksy 2017 Yhteistyössä kirjoitettiin auki kokemusasiantuntijan tehtävänkuva, jota esitetään eteenpäin hallintoon
 3. taa tehostaa, vaikuttaa työn tuloksellisuuteen ja mielekkyyteen sekä säästää muun muassa henkilöstökuluissa. (Kangasniemi ym. 2017, KT Kuntatyönantajat 2016, Valtionta- louden tarkastusvirasto 2016.

Miten varmistetaan palvelujen hyvä laatu ja lainmukainen

sosiaalihuoltolaki · Issue #5269 · Finto-ehdotus/YSE · GitHu

 1. en Kelalle 2017 Kuntakokeilun päätty
 2. SOSIAALIHUOLTOLAKI - innokyla
 3. Sosiaalihuolto sote-uudistuksessa 21
 4. Sosiaalihuoltolaki ja sosiaalinen kuntoutus : Kuntakyselyn

Uusi sosiaalihuoltolaki ja lastensuojelulain muutokset

populær: