Home

Religion och identitet uppgift

Lektion : Religion och Identitet lektion

Det utgår från PRIO Religion 8 men går säkerligen att använda till andra böcker också. Kunskapskraven som tas upp under arbetsområdet finns uppställda samt en inledning med förklaring till arbetsområdet. Här finns även en avslutande uppgift där eleverna ska skriva ett PM om hur religion och identitet påverkar varandra och . var. noga med att tala om när det är din egen åsikt! 2) Förutom frågorna nedan ska du även fundera på följande: Är det viktigt att ha en . tydlig identitet? Vilka faktorer anser du vara viktiga när ens identitet formas? Hur tänker du att religion formar en människas identitet Syftet med SO-rummet är att förenkla arbetet i skolan för elever och lärare, dels genom SO-rummets egna material i olika ämnen, dels genom att samla merparten av alla bra och fria SO-resurser som finns utspridda på Internet på ett och samma ställe. Målet med sajten är skapa inspiration, öka intresset och öka kunskaperna inom SO-ämnena

Religion och identitet Religion SO-rumme

 1. Kort introduktion till religion och identitet. Lektionen kan med fördel användas till kurserna Religionskunskap 1 och 2 om identitetsskapande
 2. Religion och samhälle Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet. Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexua-litet, skildras i populärkulturen
 3. Religion can be a central part of one's identity. The word religion comes from a Latin word that means to tie or bind together. Modern dictionaries define religion as an organized system of beliefs and rituals centering on a supernatural being or beings
 4. Förmåga att analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika tolkningar och perspektiv. Kunskaper om människors identitet i relation till religioner och livsåskådningar. Kunskaper om olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap samt förmåga att analysera dessa

Under ungdomstiden brottas den unga människan med många olika aspekter av identiteten. Hon måste skapa sig en yrkesidentitet, ta hänsyn till en politisk identitet, komma underfund med sin sexuella identitet och skapa sig en religiös identitet. Det kan hon inte göra på egen hand utan måste få hjälp av sin omgivning och sitt samhälle En enskild människas identitet hänger ofta ihop med individens syn på sig själv som unik person. Den hänger också ihop med känslan av att tillhöra en gemenskap i form av kultur, etnisk grupp, religion och ibland nation Uppgift 4. Religion och identitet - Vad formar vår identitet ? Lektionsupplägg. Vi börjar med att diskutera begreppet identitet på individ- och gruppnivå. Lärandemål Utveckla din förmåga att på ett kreativt sätt gestalta en tonåring som kommunicerar en känsla av identitet i kombination med digitala hjälpmedel, som förstärker känslan som du vill förmedla

Reflektion i Religionskunskap: Religion och Identitet

 1. Identitet är den uppfattning som du har om dig själv, om vem du är som person. Identitet är ett resultat av egenskaper som man föds med och av erfarenheter som livet ger. I början formas din identitet av den närmaste omgivningen, främst familjen. När du blir äldre påverkas din identitet av samhället i sin helhet
 2. Identitet och religion a) Livsåskådningar utan Gud som ateism och agnosticism ger också svar på de så kallat stora frågorna. Ge exempel på hur dess anhängare kan forma sin identitet utifrån sin övertygelse
 3. Detta är en uppgift som jag har använt i en klass 9 på högstadiet. Religion och identitet uppgifter i religion som syftar till identitet
 4. UPPGIFT 4 (C-A) Har artikelförfattaren Christian Christensen rätt? Skriv en kort analys utifrån artikeln, samt uppgift 1, 2 och 3, där du behandlar den religiösa aspekten av mediabevakning. Analysen ska belysa människors identitet, format av media. Välj en av frågeställningarna
 5. Filmen tar också upp frågor kring avhållsamhet och varför en del väljer att vänta med sex till äktenskapet. Historien kan väcka tankar kring kommunikation samt hur tro och religion kan forma människors identitet och sexuella utlevnad

Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en enkel analys av denna relation i vilken eleven beskriver enkla samband och drar enkla slutsatser Även människans tankar och känslor kommer och går. Buddha talar om Samsara, återfödelsens kretslopp, liksom hinduismen, men det är Karman, den enskildes tankar och gärningarna, som skapar en ny existens. Det finns ingen själ, ingen identitet, som vandrar vidare. BEGÄR OCH LIVSTÖRS identitet och vad det betyder att vara finländare. Samtidigt påminns om att medborgarskap inte de-finierar en människas hela identitet, utan männis-kor är lika eller olika också när det gäller många andra saker. Med identitet avses människans egen uppfattning om sig själv. Identiteten utgår från en människa till www.RELIGIONSFROKNARNA.se Religionsfroknarna. se är en sida med fakta, arbetsuppgifter, bilder och övningar för dig som i första hand arbetar me

Petras religionskunskap: livsåskådning, identitet, kön och

 1. religion och livsåskådning styr hur människor lever och reflekterar över sina liv samt för vilka konsekvenser deras tro får för deras livsval. . Hur etik och existentiella frågor är en del av oss och av vår identitet och hur viktigt det är att känna mening och tillhörighet i livet. Här möter tittare
 2. Blog. 17 April 2019. How to use visual storytelling for more masterful marketing; 11 April 2019. Best 10 resources for pictures for presentations; 26 March 201
 3. Normer kan vara svåra att identifiera och beskriva, och de är inte alltid medvetna. Beteenden är de handlingar som vi utför varje dag, utan ofta att vi ens tänker på dem. Det kan också vara seder och traditioner som vi tar del av tillsammans med andra, till exempel när vi firar födelsedagar, skolavslutningar eller religiösa högtider
 4. Det är första gången vi ska arbeta med religion och vi vill inleda detta genom ett temaarbete med temat kläder. Syftet med lektionerna är att eleverna ska få en insikt i varför man klär sig i olika kläder för att uttrycka sin identitet

Anna-Sara: Uppgift 4 - kultur och identitet

 1. Vad är egentligen identitet? Hur religion kan påverka samhället Religioner erbjuder svar på livsfrågor Den religiösa identiteten består av livsfrågor och tankar om vad som är rätt och fel eller gott och ont
 2. Hej Plugg Akutens medlemmar. Jag har en uppgift i Religionskunskap 1. Jag har i uppgift att skriva en inlämning där jag jämför Islam, Judendomen och Kristendomen. Har blivit klar med det mesta men har fastnat vid sista frågan av det hela. Frågan är: Ge exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning
 3. Flera viktiga med ack så svåra frågor kring vem jag är och hur jag ser på livet? Inom religionen har vi under hösten i år 6 arbetat med arbetesområdet Identitet och livsåskådning. Vi började med att samtala, läsa och diskutera kring arbetsområdets innehåll i boken Utkik religion s 136-143
 4. Planering V.46-50 ANTECNINGAR BEGREPP PARUPPGIFT1 PARUPPGIFT2 INDIVIDUELL UPPGIFT MATERIAL GRUPPER/RELIGIONER. Under de kommande veckorna kommer vi att arbeta med Religion i SO. Vi kommer att inleda med att diskutera och reda i begreppen religion och tro och sedan kommer vi att analysera några världsreligioner, de Abrahamitiska religionerna (Kristendom, Judendom & Isl
 5. oriteter
 6. Många väljer att framhäva sin personlighet och sin identitet genom kläder. Men är det alltid säkert att kläderna stämmer överens med personligheten. Vi är väldigt snabba i att döma en person efter utseende och kläder trots att vi aldrig pratat med personen tidigare
 7. Särskilt omdebatterad - och kritiserad - har en nyckelformulering varit. De grundläggande värdena sägs vara i överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism. Ett annat stort problem med styrdokumenten är att talet om etik och värderingar oftast är allmänt formulerat och vagt hållet

Religion och identitet - zdb

Läs s.133 - s.139 ur Religion 1 av Birgitta Thulin, Sten Elm och lyssna på min föreläsning i anknytning till texten. 1. Vad är identitet? 2. Vad är etnicitet? 3. Jämför religionens betydelse för individens identitet förr och idag. 4. Hur stärks grupptillhörigheten inom en religion och vad har det för betydelse för den enskildes. Frågor och svar om identitet och religion med fokus på hur religiösa människor kan forma sin identitet utifrån sin övertygelse. Frågorna tar också upp religionsfrihet och multireligiositet och resonerar kring olika begrepp inom religion och filosofi Religion och samhälle Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet. Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen

Identitet och religion. Religion är ett ämne som jag finner jätte svårt. Har suttit i timmar och tänkt på dessa frågor men kommer inte på något. Snälla behöver hjälp att sätta igång! 1. Vår strävan efter gemenskap och samhörighet. En människas identitet formas till stor del av samvaron med andra människor Credo - Uppgift i Digilär. Lektionsanteckningar till höger (Credo) Torsdag 8/9 Uppföljning Credo. Samtal. Religion och språk. Instuderingsfrågor i Digilär. Fredag 9/9 Instuderingsfrågor. Religion och Identitet. JAG? Torsdag 15/9 Religion och vetenskap. Plugga inför testet! Fredag 16/9 Programdag. Torsdag 22/ RELIGION OCH INTEGRATION Integration - det handlar inte om att göra alla lika, det handlar om att fokusera vår gemensamma uppgift som människor och troende utan att vi ger avkall på vår tro och vår identitet. Vi respekterar varandra, vi försöker inte förvandla varandra till varandras avbild. Vi är alla Guds avbild

Religion har stor betydelse i många länder och påverkar lagar, högtider, och hur människor lever. Man brukar säga att Sverige är ett kristet land, samtidigt som det är ett av världens mest sekulariserade länder. Det betyder att människor inte tror på Gud. Frågan är vilken roll kristendomen eller religionen har i Sverige Identitet & självbild. Varje människa har en alldeles speciell plats i Guds skapelse. Du är dyrbar och värdefull och för ditt liv finns en unik plan, en speciell uppgift och kallelse. Jesus vill leva genom dig och han vill också att du ska leva för honom. Det betyder helt enkelt att det blir en underbar kombination - två tillsammans. Religion har, utöver tro och metafysisk spekulation, i alla tider även tagit sig uttryck i regelverk och ritual. Genom mänsklighetens historia har ofta religiöst legitimerade påbud och förbud, samt en ritualisering av såväl det individuella och sociala livet, varit ett sammanhållande kitt

Bedömningsmatris till uppgift Stil och identitet - svenska som andraspråk 1. Aspekter F E C A Innehåll och kritisk läsning. Aktiviteter Innehållslig komplexitet Bearbetning av textunderlag Källhantering Eleven resonerar om vad utseende och stil betyder för den bild andra får av en människa och förklarar varför många människor vil Oberoende av hur vi svarar på dessa frågor är frågan om diakoni och människors nöd tydligt sammankopplad med frågor som rör religion, politik och ekonomi. Områden som vi sällan förknippar med religion och religiositet i Sverige. Kanske det är dags att tänka om C - Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en analys av denna relation i vilken eleven beskriver sam-band och drar välgrundade slutsatser. Eleven kan utförligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund tro, uttrycka och praktisera sin religion. Som företrädare för olika religioner och trossamfund i Sverige tar vi bestämt avstånd från aggressivitet, hat och våld med religionens förtecken, både när vi blir måltavla och när det skapas i våra egna sammanhang. Vi vill i stället lyfta fram religionernas möjlighet att bidra til

Under filmtrailern så finns artikeln av Richard Söderberg som hör till uppgift 1. Både artikeln och dokumentären är lämpliga för att diskutera och förstå relationen mellan religion och kultur, religion och identitet, religion och makt. Konservativa eller liberala strömningar , vilka det gynnar och vilka som hamnar i kläm UR och studenterna på STDH har därför producerat kortfilmer om olika dilemman som vill visa sambanden mellan etik, religion och elevernas egen verklighet. Filmerna vill ligga nära elevernas vardag, vara sannolika och skapa känslor. Etik, människosyn, livsåskådning, hållbar utveckling, mänskliga rättigheter, frihet, ansvar

och identitet. Förskolan har i uppgift att se till att barn utvecklas inom sin egen kultur och att förskolan tar hänsyn till barns kulturarv. Förskolan ska även upplysa barn om andra kulturer och ge dem en förståelse för andras villkor och värderingar; skapa en flerkulturell miljö barnens tankar om sin och andras religion samt vilken betydelse har religion för barnets identitet. För att besvara mitt syfte tar jag hjälp av följande frågeställningar: • Hur talar barnen om sin egen och andras religion? • På vilket sätt förhåller barnen sig till religion? • Vilken betydelse har religion för barns identitet Uppgift Etik och livsfrågor -Livsåskådning. Buddhismen . Buddhism eller Buddha Dharma (Buddhas väg) är ett praktiskt levnadssätt och en religion med ursprung i Indien. Buddhismen grundades för cirka 2500 år sedan av prins Siddhartha Gautama av Shakyaklanen

Ditt etniska ursprung, din religion och de språk du talar är också delar av din identitet. Ofta pratar man också om att man kan skapa en egen identitet genom att lyssna på en viss musik, utöva en särskild sport, ha en viss klädstil eller tillhöra en viss grupp. Du är också fri att utveckla en egen identitet på det sättet Idén är att demonstrera hur identitet kan krympa till en samling fysiska yttre attribut i mötet med andra. Vantournhout är inte instängd bakom en fjärde vägg. I stället söker han ögonkontakt med publiken i många turer. Han är mycket skicklig och säker i det han gör och har en kropp som lätt tänjer sig till det extrema Hur ser man på förhållandet mellan könen? Islam: Ett äktenskap mellan en kvinna och man ska baseras på ömsesidig respekt och kärlek. Enligt en islamsk shariah lag kan kvinnan inte tvingas till att gifta sig utan det måste ske på hennes villkor med. Mannen ska försörja och leda familjen, men utav godhet och

Först vill jag titta på tidigare forskning inom fältet religion, ungdomar och identitet och där begränsar jag mig till studier i svensk kontext. Jag kommer att presentera min teoretiska ingång, intersektionalitet, i slutet av detta första kapitel för att knyta an till de teorier som utgör mitt material Hej, Klicka på länken, och skriv stödord i dokumentet utifrån filmerna vi har sett. Islam, Religion och identitet, word Uppgiften: 1. Du ska försöka förklara och resonera kring vad som lockar unga, identitetssökande människor till extrema, religiösa organisationer som IS Välj en av uppgifterna och skriv 300-600 ord. Tänk på att redovisa källan när du refererar från en text. 1. Stil och identitet I sin bok Min historia - Jag är Zlatan Ibrahimović (2011) berättar Zlatan för David Lagercrantz hur det kändes att komma till en ny skola och vara helt fel klädd

Den låga kontrasten, den kyliga digitala TV-känslan, var avsedd att erinra åskådaren om att fotografierna bara är ett medium, ett verktyg, för att försöka illustrera studenternas egna personer, hur de ser sig själva och hur de presenterar denna identitet. I och med att ungdomarna fick tillfälle att medvetet fundera över vad det är. Låt sedan din huvudperson träffa andra personer och vara med om saker så att huvudpersonens självkänsla höjs. Till din hjälp har du en lista med begrepp: Självkänsla Självförtroende Kultur Identitet Grupptillhörighet Utanförskap Etnicitet Roller Egenskaper Försök att få med så många begrepp som går i din berättlese

Använd pages alternativt keynote till din uppgift. Gör ett separat blad per uppgift. Lägg gärna till passande bilder! För att hitta information kan du använda powerpointpresentationen som finns här på bloggen, dina anteckningar samt www.so-rummet.se. För att hitta bilder kan du bildgoogla Kunna vilka ritualer och levnadsregler som tillhör olika religioner. Kunna förklara varför ritualer, levnadsregler och heliga platser finns till inom respektive religion. Kunna återge viktiga berättelser inom religionerna. Kunna prata om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människor

Religion ger svar på livets djupaste frågor och utgör till stor del ens livsåskådning och påverkar därför den enskilda personens identitet extremt mycket. När man dessutom klär sig på ett visst sätt i form av t.ex. slöja eller kors så påverkar det identiteten extra mycket eftersom identiteten är starkt kopplad till kroppen och det visuella/fysiska Existentiella frågor och frågor om mänskliga rättigheter är centrala och människan som en tolkande och meningssökande varelse betonas betonas och relateras till olika religioner i världen. Dagsaktuella frågor om globala samhällsproblem och internationella konflikter står i fokus samt relateras till etiska teorier om global rättvisa Vi pratade också om vad vi människor har gemensamt oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, sexualitet, funktionsförmåga mm. Identitet Vi hamnade i ordet identitet. Utifrån det fick eleverna i uppgift att göra en färgbild där de skulle undersöka temat Identitet. Mod och makt Nu går vi vidare med temat och hamnar i orden MOD och MAKT Svaret på dessa frågor får du när vi arbetar med detta avsnitt! Kanske får du större förståelse för dig själv och andra vad det gäller beteende och traditioner - det är målet med detta avsnitt! 1. Mina roller och egenskaper Nu ska du göra en uppgift som handlar om vilka roller en person kan ha och vilka egenskaper som passar i den.

Religiösa grupper och samfund Det finns mängder av religioner i världen, förutom de fem världsreligionerna. Vissa är helt egna religioner, medan andra är en viss typ av kristen, buddhistisk, muslimsk eller annan tro I det här området kom alltså samhällskunskap och religion att ingå. När jag planerar arbetsområden slås jag alltid av allt material och alla resurser som finns att tillgå. Dessutom är min länksamling till vidden och bredden överfull. Så när jag har bestämt mål och syfte går mycket tid till att sovra i material

Religion och lärande: Kulturmöten och identitet i skolan

=>Hur religion och andra livsåskådningar kan forma människors identitet och livsstilar. =>Riter, exempel namngivning och konfirmation, deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang. Kunskapskrav, aktuella delar av matrise 4. Hur visar vi vår identitet? Hur visar vi att vi tillhör en viss grupp, livstil, ålder, subkultur? Gör en bildserie med dina och andras attribut; saker, kläder, frisyrer etc. Skriv under varje bild vad attributet betyder för identiteten Religionsundervisningens uppgift är att ge eleven kunskaper, färdigheter och erfarenheter som ger stoff till att bygga upp sin identitet och världsåskådning. Undervisningen skall ge eleven förmåga att möta den religiösa och etiska dimensionen i sitt eget och samfundets liv

Uppgifter - från E till A, från Moment 1-5 - Religion

punkt, och dels för att den teknologiska globaliseringen har avsevärt förändrat vårt informa-tionsflöde som har en ansenlig inverkan på den kulturella dimensionen av globaliseringspro-cessen och inte desto mindre på vår identitet. Jag kommer inte i denna uppsats analysera de globala förändringarna i förhållande till patriarkatet Examinationen sker genom att studenten deltar aktivt i kreativt skapande och gestaltning av vald uppgift, samt i ett studentlett seminarium kring livsfrågor med relevans i nutid, och i en workshop kring temat. Mål 2 och 3 examineras genom en individuell skriftlig hemtentamen om judendom, kristendom och islam Genus och religion Genusperspektiv Ett perspektiv bland många, klass, etnicitet etc. olika perspektiv gör olika saker viktiga Olika syften: Uppmärksamma förbisedda kvinnor Undersöka och uppmärksamma mäns makt och kvinnors underordning, varför och hur reproduceras den Undersöka och uppmärksamma hur maskuliniteter och femininteter skapas och förändras Kort återblick 1:a vågen. UPPGIFT I RELIGION OCH VETENSKAP Introduktion. Det finns olika syn på relationen mellan religion och vetenskap. Det förekommer en motsättning mellan religion och vetenskap från vissa håll i den aktuella samhällsdebatten, där det argumenteras om det ena är mer rimligt än det andra

RELIGIONSKUNSKAP - RELIGION & IDENTITET - YouTub

Det finns även skrivet i andra religioner som i det gamla testamentet att det anses vara orent att ha mens och det hör också ihop med den här gamla synen på kvinnor och att kvinnor är mindre värda. Det är nästan som att man måste gömma sin kvinnliga identitet och nästan som att man ska skämmas över att vara kvinna Uppgifter - Identitet; Det psykodynamiska perspektivet. Vetenskap och religion. uppgift-vetenskap-och-religion-re2 (Uppdaterad 9/12 - 2016) Kategorier

Religion and Identity Facing History and Ourselve

-Vi ser Orienten som primitiv och ociviliserad, och motsvarande bild finns på andra sidan: man demoniserar och skapar en nidbild av västerlänningen, konstaterade Sven Halvardson på ett seminarium om religioner. Han är docent vid Teologiska högskolan och författare till Kanske har alla. Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar. Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet. Etik Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet Skolarbete om identitet. Den här uppgiften bestod av tre delar. Första uppgiften var att skriva en reflekterande text över identitet.Den andra uppgiften var läsa ett brev och besvara detta brev från en kvinna som frågade om hjälp juni 3, 2015 Att arbeta med kärlek, sexualitet och identitet: Svenska. I svenskan har våra åttor just skrivit krönikor. Deras texter handlar bl.a. om homofobi, rasism i idrottsvärlden, samhällets syn på ADHD, vänskap, om hur det känns att ständigt bli missförstådd och utsättas för press i skolan och om att vara schysst på nätet

Religion 1 på gymnasiet Religionsfroknarna

Kön, jämställdhet, sexualitet och relationer Detta har med vår identitet att göra och är därför en viktig del i religionskunskap. Förmågor du ska utveckla. Analysera + tro och traditioner inom religioner och livsåskådningar + hur religion och samhälle påverkar varandra. Reflektera över livsfrågor, din och andras identitet RELIGION 2 o UPPGIFTER PA RELIGION OCH VETENSKAP UPPGIFT 2 - BIOTEKNOLOGI Vi är positiva till de möjlig~eter som framsteg inom biomedicin ger (genforskning), för att förebygga och bota sjukdomar. Samti­ digt kan de här nya möjligheterna leda oss in på farliga områden. Vår kunskap om den tusendel av människans DNA so Rastafari är, precis som judendom, kristendom och islam, en Abrahamitisk religion och har många likheter med framförallt kristendomen. Men givetvis finns det även skillnader. Er uppgift i basgruppen är att, utifrån nedanstående punkter, plocka fram likheter och/eller skillnader med någon/några av de andra Abrahamitiska religionerna

Religiös identitet en mänsklig rättighet - Claphaminstitute

Identitet v.37-39 Under veckan kommer vi att arbeta med begreppet identitet. Ni kommer att se filmen Skruva den som Beckham och analysera den utifrån identitet och normer. Din arbetsuppgift hittar du här. Ladda ned. Arbetsuppgiften ska vara klar 16/9 skicka till Martins mail. Film: Vem är du? Etik och moral v.35-36 Uppgift dilemma hämta. Jämförande uppgift i Religion. Religionens historia. Judendomen, Kristendomen och Islam har alla samma stamfader nämligen Abraham. Abrahams två söner Isak och Ismael blev sedan stamfäder för två religioner Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan föra enkla.

Vi kommer att diskutera om hur vi kan förhålla oss kritiskt till det som skrivs samt förstå de olika texttyper som förekommer i en dagstidning. Du kommer att läsa och skriva neurala texter och dessutom kommer du lära dig att föra fram din åsikt i en journalistisk text med identitet som huvudämne Köp online Bok Talande tro Ungdomar, religion och identitet Göran Larsson.. (350641780) Religion kurslitteratur ᐈ Skick: Begagnad Pris 95 kr • Tradera.co 1. Greenblatt om makt och fiktion: I sina studier över renässanskulturen i 1500-talets och det tidiga 1600-talets England har Stephen Greenblatt huvudsakligen intresserat sig för förhållandet mellan religion, teater och politik, eller för att vara mer exakt, makt

populær: